Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Správy z inšpekcií

Školský rok 2019/2020
Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018
Školský rok 2016/2017
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013 

Školský rok 2019/2020

Materské školy

Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku 2018/2019 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2014/2015, resp. v školskom roku 2009/2010 navštevovali nultý ročník
   

Základné školy

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR
   

Gymnáziá

   
   

Stredné odborné školy

   
   

Základné umelecké školy

     
     

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

   

Jazykové školy

   

Školské zariadenia

   

Školský rok 2018/2019

Materské školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2018/2019 v SR

Stav plnenia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia v materských školách ako prevencie obezity v školskom roku 2018/2019 v SR

Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2018/2019 v SR

 

 

Základné školy

Správa o úrovni dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku 2017/2018 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2013/2014, resp. v školskom roku 2008/2009 navštevovali 0. ročník

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 v SR  Príloha č. 1  Príloha č. 2

Správa o kvalite služieb poskytovaných v oblasti kariérového poradenstva v základnej škole v školskom roku 2018/2019 

Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základných školách

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy 

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ v SR v školskom roku 2018/2019

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2018/2019 

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základnej škole v školskom roku 2018/2019 

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2018/2019

 

 

Gymnáziá

Správa o úrovni dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov končiacich ročníkov gymnázií

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2018/2019

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 v SR  Príloha č. 1  Príloha č. 2

Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole 

Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o kontrole zabezpečenia, priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2018/2019 v SR

 

 

Stredné odborné školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2018/2019

Správa o stave a úrovni personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR    (Príloha)

Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole 

Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole

Správa o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky  v systéme duálneho vzdelávania – praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o ukončovaní štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a u zamestnávateľov, ktorí poskytovali odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR

 

 

Základné umelecké školy

Správa o stave základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

 

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

 

 

 

 

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ŠZ výchovného poradenstva a prevencie

Správa o stave a úrovni uplatňovania princípu rovnakého prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy v školskom roku 2018/2019 v Slovenskej republike 

Správa o stave poskytovania odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2018/2019 v Slovenskej republike

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom roku 2018/2019

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2018/2019

 

 

Jazykové školy

 

 

Školské zariadenia

 

 

Školský rok 2017/2018

Materské školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Stav plnenia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia v materských školách ako prevencie obezity v školskom  roku 2017/2018 v SR

 

 

Základné školy

Vplyv sebahodnotiacich procesov na zvyšovanie kvality práce školy

Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Opatrenia zamerané na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základných školách

Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2016/2017 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 stav podpory zdravého prostredia v základných školách ako prevencie obezity

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania kurzov na získanie nižšieho stredného vzdelania

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o kontrole zabezpečenia účasti žiakov na Testovaní 5-2017

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2017/2018

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2017/2018 v SR

 

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2017/2018 v SR 

 

 

Gymnáziá

Vplyv sebahodnotiacich procesov na zvyšovanie kvality práce školy

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziu a v strednej odbornej škole ako prevencie obezity

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2017/2018

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole zabezpečenia, priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2017/2018 v SR

 

 

Stredné odborné školy

Vplyv sebahodnotiacich procesov na zvyšovanie kvality práce školy

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách v SR

Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a konzervatóriu v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziu a v strednej odbornej škole ako prevencie obezity

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o ukončovaní štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018 v SR

 Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania kurzov na získanie nižšieho stredného vzdelania

Správa o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2017/2018

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

 

 

Základné umelecké školy

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole

 

 

 

 

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ŠZ výchovného poradenstva a prevencie

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom roku 2017/2018

Správa o stave poskytovania odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2017/2018 v Slovenskej republike

Správa o stave a úrovni uplatňovania princípu rovnakého prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy v školskom roku 2017/2018 v Slovenskej republike

 

 

Jazykové školy

 

 

Školské zariadenia

 

 

Školský rok 2016/2017

Materské školy

Stav výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa päť- až šesťročných detí v materských školách v školskom  roku 2016/2017 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Stav vypracovania školského vzdelávacieho programu v materských školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Stav plnenia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia v materských školách ako prevencie obezity v školskom  roku 2016/2017 v SR

Vplyv kontinuálneho vzdelávania na stav a úroveň výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2016/2017 v SR

 

 

Základné školy

Čitateľská gramotnosť žiakov ZŠ

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2016/2017

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 stav podpory zdravého prostredia v základných školách

Správa o implementácii Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu na 1. stupni základnej školy.

Bezpečnosť školského prostredia

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2016/2017

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2015/2016 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku

 

 

Gymnáziá

Čitateľská gramotnosť žiakov stredných škôl

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu v školskom roku 2016/2017

Správa o bezpečnosti školského prostredia na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej školy v oblasti finančnej gramotnosti

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 - 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2016/2017

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?

 

 

Stredné odborné školy

Čitateľská gramotnosť žiakov stredných škôl

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o bezpečnosti školského prostredia na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej školy v oblasti finančnej gramotnosti

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 - 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o stave praktickej prípravy žiakov strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2016/2017

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?

 

 

Základné umelecké školy

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2016/2017 v SR

 

 

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ŠZ výchovného poradenstva a prevencie

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách/školských zariadeniach v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave a úrovni uplatňovania princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy v školskom roku 2016/2017 v Slovenskej republike

Správa o stave poskytovania odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2016/2017 v Slovenskej republike

 

 

Jazykové školy

 

 

Školské zariadenia

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školskom klube detí v školskom roku 2016/2017 v SR

 

 

Školský rok 2015/2016

Materské školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Stav rozpracovania školského vzdelávacieho programu v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Stav predprimárneho vzdelávania v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Vplyv kontinuálneho vzdelávania na úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2015/2016 v SR

 

 

Základné školy

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa z testovania žiakov 9. ročníka základnej školy z finančnej gramotnosti

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základnej škole v SR v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o implementácii Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu na 1. stupni základnej školy

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2015/2016

Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v základnej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2014/2015 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku

 

 

Gymnáziá

Správa z testovania žiakov končiacich ročníkov strednej školy z finančnej gramotnosti

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu v školskom roku 2015/2016

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziách a v stredných odborných školách, v školskom roku 2015/2016

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o kontrole pripravenosti gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi na uplatňovanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

 

 

Stredné odborné školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa z testovania žiakov končiacich ročníkov strednej školy z finančnej gramotnosti

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole ukončovania štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziách a v stredných odborných školách, v školskom roku 2015/2016

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

 

 

Základné umelecké školy

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2015/2016 v SR

 

 

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v praktickej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave poskytovania odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v špeciálnej škole a v špeciálnom výchovnom zariadení v školskom roku 2015/2016 v SR

 

 

Školské zariadenia

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školskom klube detí v školskom roku 2015/2016 v SR

 

 

Školský rok 2014/2015

Materské školy

Správa o stave realizácie výtvarnej výchovy v materských školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Základné školy 

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave rozvíjania finančnej gramotnosti v základných školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky žiakmi základnej školy v školách mimo územia SR

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Gymnáziá

Správa o stave rozvíjania finančnej gramotnosti na gymnáziách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách a v jazykových školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2014/2015

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Stredné odborné školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o kontrole ukončovania štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2014/2015

Správa o stave materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výučby študijného a učebného odboru v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Základné umelecké školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave a úrovni organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v špeciálnej škole v SR v školskom roku 2014/2015

Správa o implementácii podpory zdravia a zdravého životného štýlu žiakov v praktickej škole v rámci školských vzdelávacích programov v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v praktickej škole v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Školské zariadenia

Správa o stave zabezpečenia podmienok a priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v centrách voľného času v školskom roku 2014/2015 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školskom klube detí v školskom roku 2014/2015 v SR

 

 

Školský rok 2013/2014

Materské školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

 

 

Základné školy 

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov v základnej škole v školskom roku 2013/2014

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o kontrole zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z Testovania 9/2013 vo vybraných základných školách v SR

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2013/2014 v SR

 

 

Gymnáziá

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov na gymnáziu v školskom roku 2013/2014

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2013/2014

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2013/2014

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v gymnáziách a v jazykových školách v školskom roku 2013/2014 v SR

 

 

Stredné odborné školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výučby študijného a učebného odboru v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2013/2014

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2013/2014

Správa o súlade školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok na gymnáziu a do študijných odborov na strednú odbornú školu v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o kontrole realizácie záverečnej skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej a teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

 

 

Základné umelecké školy

Stav a úroveň organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2013/2014 v SR

 

 

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v špeciálnych materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave výchovy a vzdelávania, dodržiavania detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v školskom roku 2013/2014 v SR

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v špeciálnych školách v školskom roku 2013/2014 v SR

 

 

Školské zariadenia

Správa o podmienkach a výchovno-vzdelávacej činnosti v centrách voľného času v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školskom klube detí v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v centrách voľného času v školskom roku 2013/2014 v SR

Správa o stave zabezpečenia podmienok a priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí v školskom roku 2013/2014 v SR

Školský rok 2012/2013

Materské školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o environmentálnej výchove v materských školách v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o stave používania štátneho jazyka v triedach a v materských školách s vyučovacím jazykom maďarským v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o stave výchovy a vzdelávania začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Základné školy 

Správa o stave rozvíjania finančnej gramotnosti v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave zapracovania a uplatňovania environmentálnej výchovy v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o využívaní učebníc v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o realizácii celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o kontrole zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z testovania 9/2012 vo vybraných základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov v základnej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o dôvodoch a počte vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania predmetu telesná výchova/telesná a športová výchova v základných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o opatreniach na zabezpečenie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základnej škole v SR v školskom roku 2012/2013

Gymnáziá

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v gymnáziách v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o súlade školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom na gymnáziu v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o environmentálnej výchove v strednej škole 

Správa o stave realizácie prijímacieho konania na gymnázium a do študijných odborov na strednú odbornú školu v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o kontrole zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013 

Stredné odborné školy

Správa o stave rozvíjania finančnej gramotnosti v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o využívaní učebníc v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o prijímaní žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov v školskom roku 2012/2013 v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o kontrole realizácie záverečnej skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o kontrole zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013 

Správa o stave realizácie prijímacieho konania na gymnázium a do študijných odborov na strednú odbornú školu v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o dôvodoch a počte vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania predmetu telesná a športová výchova v stredných odborných školách v školskom roku 2012/2013 v SR 

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v stredných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu, v strednej odbornej škole a v konzervatóriu v SR v školskom roku 2012/2013

Základné umelecké školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných umeleckých školách v SR v školskom roku 2012/2013

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách a stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v špeciálnych materských školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Školské zariadenia

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v centrách voľného času v školskom roku 2012/20123 v SR

Spoločné úlohy