Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Správy z inšpekcií

Školský rok 2020/2021
Školský rok 2019/2020
Školský rok 2018/2019

 


 Školský rok 2017/2018
 Školský rok 2016/2017
 Školský rok 2015/2016
 Školský rok 2014/2015
 Školský rok 2013/2014
 Školský rok 2012/2013
 Školský rok 2011/2012
 Školský rok 2010/2011
 Školský rok 2009/2010
 Školský rok 2008/2009
 Školský rok 2007/2008

 

Školský rok 2020/2021

Materské školy

 
   

Základné školy

 
   

Gymnáziá

 
   

Stredné odborné školy

 
   

Základné umelecké školy

 
   

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ŠZ výchovného poradenstva a prevencie

 

 

 

Školský rok 2019/2020

Materské školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2019/2020 v SR
Stav a podpora rozvíjania pohybovej gramotnosti detí v materských školách v školskom roku 2019/2020 v SR
Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2019/2020 v SR
   

Základné školy

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku 2018/2019 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2014/2015, resp. v školskom roku 2009/2010 navštevovali nultý ročník
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti
Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2019/2020
Správa o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v SR v školskom roku 2019/2020
SPRÁVA o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základných školách
Správa o podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ v SR v školskom roku 2019/2020
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2019/2020
Správa o kvalite služieb poskytovaných v oblasti kariérového poradenstva v základnej škole v školskom roku 2019/2020
Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základnej škole v školskom roku 2019/2020
   

Gymnáziá

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov končiacich ročníkov gymnázia v oblasti prírodovednej gramotnosti
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2019/2020
   

Stredné odborné školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2019/2020 v SR
SPRÁVA o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole
Správa o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o stave a úrovni personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk v strednej odbornej škole v školskom roku 2019/2020 v SR 
  Príloha 1 - Porovnanie počtu EP, žiakov a odbornosti vyučovania (v %) za jednotlivé odbory
ČIASTKOVÁ SPRÁVA 1.4.8 Odborná prax v externej forme štúdia v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
SPRÁVA o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a u zamestnávateľov, ktorí poskytovali odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020 v SR
Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2019/2020
Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania kurzov pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie
   

Základné umelecké školy

Správa o stave základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2019/2020 v SR  
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole v školskom roku 2019/2020 v SR  
     

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ŠZ výchovného poradenstva a prevencie

Správa o stave a úrovni uplatňovania princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy v školskom roku 2019/2020 v Slovenskej republike
Správa o stave poskytovania odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2019/2020 v Slovenskej republike
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom roku 2019/2020
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2019/2020
   

Jazykové školy

   

Školské zariadenia

   

 

 

Školský rok 2018/2019

Materské školy

  Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách v školskom roku 2018/2019 v SR
  Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materských školách v školskom roku 2018/2019 v SR
  Stav plnenia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia v materských školách ako prevencie obezity v školskom roku 2018/2019 v SR
  Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách v školskom roku 2018/2019 v SR
   

Základné školy

  Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základných školách
Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ v SR v školskom roku 2018/2019
Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 v SR  Príloha č. 1  Príloha č. 2
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy
  Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole v školskom roku 2018/2019 v SR
  Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2018/2019
  Prírodovedná gramotnosť žiakov základných škôl – správa z testovania žiakov 9. ročníka
  Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
  Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku 2017/2018 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2013/2014, resp. v školskom roku 2008/2009 navštevovali 0. ročník
  Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základnej škole v školskom roku 2018/2019
  Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2018/2019
  Správa o kvalite služieb poskytovaných v oblasti kariérového poradenstva v základnej škole v školskom roku 2018/2019
   

Gymnáziá

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na gymnáziách a v stredných odborných školách 
Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR 
Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2018/2019
Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 v SR  Príloha č. 1  Príloha č. 2
Správa o kontrole zabezpečenia, priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na gymnáziu v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole
Prírodovedná gramotnosť žiakov gymnázií – správa z testovania žiakov končiacich ročníkov
   

Stredné odborné školy

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania
Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na gymnáziách a v stredných odborných školách
Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR 
Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2018/2019
Správa o stave a úrovni personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR    (Príloha)
Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole    
Správa o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky v systéme duálneho vzdelávania – praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o ukončovaní štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a u zamestnávateľov, ktorí poskytovali odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR
Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole
   

Základné umelecké školy

  Správa o stave základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole v školskom roku 2018/2019 v SR
  Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej umeleckej škole v školskom roku 2018/2019 v SR
     

Školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ŠZ výchovného poradenstva a prevencie

  Správa o stave a úrovni uplatňovania princípu rovnakého prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy v školskom roku 2018/2019 v Slovenskej republike
  Správa o stave poskytovania odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2018/2019 v Slovenskej republike
  Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom roku 2018/2019
  Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v školskom roku 2018/2019
   

Jazykové školy

   

Školské zariadenia