Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Úvod

  

 

Vážení návštevníci, vitajte na webovej stránke Štátnej školskej inšpekcie.

  • Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000.
  • Vo svojej činnosti je nezávislá, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi, predovšetkým zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti.
  • Ako orgán štátnej správy plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.
  • Je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá.
  • Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavná školská inšpektorka. 

 

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
hlavná školská inšpektorka