Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Úvod

 

Vážení návštevníci, vitajte na webovej stránke Štátnej školskej inšpekcie.

  • Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000.
  • Vo svojej činnosti je nezávislá, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi, predovšetkým zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti.
  • Ako orgán štátnej správy plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.
  • Je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá.
  • Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavná školská inšpektorka.  
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
hlavná školská inšpektorka

 

 

 

O Z N A M pre verejnosť

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a vianočné sviatky v čase od 21. decembra 2020 do 7. februára 2021 upravuje Štátna školská inšpekcia možnosti vybavovania agendy na ústredí a jednotlivých školských inšpekčných centrách a ich pracoviskách.

Na jednotlivých pracoviskách Štátnej školskej inšpekcie budú môcť občania v uvedenej dobe podávať svoje žiadosti elektronicky. Konzultovať svoje požiadavky osobne budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s riaditeľom príslušného školského inšpekčného centra, resp. po dohovore s hlavnou školskou inšpektorkou pri potrebe osobnej konzultácie na ústredí Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave.

Pri vstupe do budovy ústredia Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave a do budov školských inšpekčných centier, resp. do priestorov, v ktorých sídli štátna školská inšpekcia a školské inšpekčné centrá a ich pracoviská, je každá osoba povinná dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Ďalší vývoj bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

Momentálne sa pracuje na novej webovej stránke, ktorá bude čoskoro sprístupnená