Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Aktuality

 Rok: 2017 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Rok 2018

!

November 2018 – ústredie ŠŠI – Spolupráca s PdF UMB Banská Bystrica a s PdF UK Bratislava 

!

November 2018 – Bratislava – Odborná konferencia OMEP

!

Október 2018 – Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR

!

Október 2018 – Učiteľ Slovenska

!

September 2018 – Vzdelávanie školských inšpektorov

!

Február 2018 – Viedeň – hlavná školská inšpektorka sa zúčastnila koncertu v rámci vzdelávacieho programu Superar

November 2018 – ústredie ŠŠI – Spolupráca s PdF UMB Banská Bystrica a s PdF UK Bratislava

Ústredie Štátnej školskej inšpekcie navštívili 21. novembra študenti 2. ročníka magisterského štúdia predškolskej pedagogiky Katedry predškolskej pedagogiky z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pod vedením doc. PaedDr. Mileny Lipnickej, PhD. a Mgr. Marianny Cabanovej, PhD.
Cieľom podujatia bolo prezentovať činnosť ŠŠI a inšpekčné zistenia zo školských inšpekcií v kontrolovaných materských školách vrátane integrácie detí so ŠVVP v SR v školskom roku 2017/2018 Ing. Adrianou Vykydalovou, námestníčkou HŠI pre ÚIČ, Mgr. Evou Polgáryovou, PhD., školskou inšpektorkou pre špeciálne školy a PaedDr. Ilonou Uváčkovou, školskou inšpektorkou pre MŠ.

 

 

November 2018 – Bratislava – Odborná konferencia OMEP

Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Bratislava – MČ Ružinov usporiadali 15. a 16. novembra 2018 v rámci Dňa materských škôl a 25. výročia vzniku SV OMEP odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetky deti.
Štátnu školskú inšpekciu reprezentovala PaedDr. Ilona Uváčková príspevkom zameraným na školskú inšpekciu, autevalvačné procesy v škole a na inšpekčné zistenia v školskom roku 2017/2018.

Október 2018 – Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR

Dňa 8. októbra 2018 podpísali hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová, verejná ochrankyňa práv prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., riaditeľka VÚDPaP Mgr. Janette Motlová a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Mgr. Ábel Ravasz Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR.
Signatári upozorňujú na nedostatky vo vzdelávacom systéme, pripomínajú vláde SR jej záväzky z programového vyhlásenia a navrhujú opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu. Navrhli vykonať kroky, ktoré by viedli k posunu v oblasti predškolskej výchovy, prechodu do základnej školy, inkluzívnych základných škôl či prechodu na strednú školu. Zároveň sa zaviazali, že sa budú aj naďalej zaujímať o kroky štátu v tejto oblasti a v rámci svojich kompetencií sú pripravení spolupracovať na presadzovaní systémových zmien vo vzdelávaní.
Viac: Spoločné vyhlásenie k desegregácii

Október 2018 – Učiteľ Slovenska

Hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová bola predsedníčkou komisie 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska 2018. Víťazkou súťaže sa stala Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach, ktorá bude reprezentovať Slovenskú republiku  na súťaži Global Teacher Prize. Toto ocenenie získa jeden výnimočný učiteľ z celého sveta, ktorý výrazne prispel v oblasti vzdelávania za uplynulý rok.

Súťaž poukazuje na dôležitosť učiteľov a dosah ich činnosti nielen na žiakov a študentov, ale aj na širokú verejnosť.

Viac na: https://ucitelslovenska.sk/vitazi-2018/

September 2018 – Vzdelávanie školských inšpektorov

V ôsmich školských inšpekčných centrách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice) sa realizovalo vzdelávanie pre inšpektorov základných, stredných a špeciálnych škôl. Vzdelávanie uskutočnili námestníčka hlavnej školskej inšpektorky Ing. Adriana Vykydalová, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov Mgr. Iveta Kozáková a školské inšpektorky z oddelenia metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií.
Cieľom stretnutí bolo informovať školských inšpektorov o nových úlohách v aktuálnom školskom roku, o zmenách všeobecne záväzných právnych predpisov, o zbere údajov prostredníctvom inovovaného informačného dotazníka pre riaditeľa ZŠ. Prvoradým zámerom vzdelávacích stretnutí bolo oboznámiť účastníkov s novým inšpekčným nástrojom – hodnotiacim hospitačným záznamom – a pripraviť ich na prácu s ním v záujme objektivizácie posudzovania edukácie. K významnej zmene v posudzovaní a hodnotení procesu výchovy a vzdelávania patrí skutočnosť, že počas priameho pozorovania vyučovacích hodín sa bude klásť výrazný dôraz na hodnotenie procesu z hľadiska činnosti žiakov.

Február 2018 – Viedeň – hlavná školská inšpektorka sa zúčastnila koncertu v rámci vzdelávacieho programu Superar

Hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová sa 27. 2. 2018 zúčastnila koncertu „Superar Jahreskonzert“ v Konzerthaus vo Viedni. Koncert detského speváckeho zboru a orchestra, ktorý tvorilo okolo 500 detí a mladých ľudí, z ktorých 40 bolo zo Slovenska (Bratislava, Detva, Plavecký Štvrtok), sa uskutočnil v rámci vzdelávacieho programu Superar.
Tento program napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či vierovyznaním.

  

Zdroj foto:  http://austria.superar.eu/galerie/fotos/superar-jahreskonzert-im-wiener-konzerthaus-2722018-cclaudia-prieler.html

 Hore