Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Projekt ŠŠI a ČŠI

Odborná publikácia – výstup projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI

V roku 2016 Štátna školská inšpekcia pokračovala v rozvíjaní spolupráce s partnerskou inštitúciou v ČR v rámci projektu prihraničnej spolupráce. Na záverečnom seminári zástupcovia oboch partnerských inšpektorátov vyhodnotili nielen výsledky projektu, ale prerokovali aj možnosti ďalšej spolupráce.
Výstupom projektu je odborná publikácia Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti.
Cieľ projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI: Porovnanie inšpekčných nástrojov bol zameraný na 3 oblasti:
- prakticky opísať inšpekčnú činnosť partnerskej inštitúcie;
- posúdiť rozdiely v inšpekčných postupoch a identifikovať príklady dobrej praxe s cieľom zlepšovať metodológiu oboch inštitúcií;
- oboznámiť školských inšpektorov a vedúcich zamestnancov ČŠI a ŠŠI so získanými poznatkami, príkladmi dobrej praxe a výstupmi projektu.
 Viac... 
 Publikácia ČŠI a ŠŠI

December 2016 – Valtice – seminár k ukončeniu projektu

V dňoch 15. a 16. 12. 2016 sa uskutočnil vo Valticiach seminár k ukončeniu projektu  prihraničnej spolupráce ČŠI a ŠŠI.
Cieľom seminára bolo záverečné vyhodnotenie projektu a koncipovanie spoločných záverov do publikácie, ktorá bude výstupom realizovaného projektu. Predmetom rokovania boli aj diseminačné aktivity a možnosti ďalšej spolupráce ČŠI a ŠŠI. Účastníkmi seminára boli riaditelia školských inšpekčných centier Zlín, Brno, Trenčín a Žilina a školskí inšpektori, ktorí sa na projekte priamo podieľali.
Za ČŠI sa seminára zúčastnila Mgr. Ladislava Coufalová, MBA – riaditeľka odboru inšpekčnej činnosti a za ŠŠI hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov Mgr. Iveta Kozáková a námestníčka pre úsek inšpekčnej činnosti Ing. Adriana Vykydalová.

 
 

Október 2016 – Hodonín – pracovné stretnutie

Dňa 19. októbra 2016 sa na pracovisku ČŠI v Hodoníne uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov oboch partnerských inštitúcií v rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR.
Predmetom pracovného rokovania bolo pripomienkovanie a diskusia k pracovnej verzii odbornej štúdie, v ktorej sú zapracované výsledky projektu. Ďalším bodom rokovania bolo stanovenie návrhu termínu a obsahu záverečného seminára pri príležitosti ukončenia prác na spoločnom projekte.
Za ŠŠI sa stretnutia zúčastnili PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, Ing. Adriana Vykydalová, Mgr. Iveta Kozáková, za ŠIC Trenčín Mgr. Anna Pechová a Ing. Mária Hanáčková.
Za ústredie ČŠI bola prítomná Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, za Juhomoravský inšpektorát PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Šárka Mikesková a za Zlínsky inšpektorát PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Zuzana Mücková.

Apríl 2016 – Bratislava – pracovné stretnutie

V rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR sa dňa 7. apríla 2016 na ústredí ŠŠI uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov oboch partnerských inštitúcií.
Predmetom pracovného rokovania bola diskusia a schválenie návrhu štruktúry odbornej štúdie, ktorá opíše výkon inšpekčnej činnosti partnerskej inštitúcie a posúdi rozdiely v jednotlivých systémoch.
ŠŠI na pracovnom stretnutí reprezentovali PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky, Mgr. Anna Pechová, riaditeľka ŠIC Trenčín, PaedDr. Beata Ftorková, PhD., riaditeľka ŠIC Žilina a Mgr. Iveta Kozáková, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov.
Za ústredie ČŠI bola prítomná Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, za Juhomoravský inšpektorát PhDr. Irena Borkovcová, MBA a za Zlínsky inšpektorát PhDr. Vlastislav Kožela.

November 2015 – Piešťany – seminár

Dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnil Seminár pri príležitosti ročnej spolupráce 2015 k projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI, ktorý bol finančne podporovaný profesionálnou platformou školských inšpektorátov krajín Európy – SICI. Hlavnými témami rokovania boli legislatívne vymedzenie činnosti inšpekcie (jej štruktúra a význam), organizácia výkonu inšpekcie (elektronický zber dát, ich využitie a výstupy z inšpekčnej činnosti), vyhodnotenie inšpekčných zistení z tieňovania inšpekčného výkonu v materských, v základných a v stredných školách z aspektu rozdielov v inšpekčnom výkone v Slovenskej a v Českej republike.
Seminár sa konal v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Piešťany, kde ŠŠI privítala hostí z Českej republiky – ústredného školského inšpektora Tomáša Zatloukala, námestníka ÚŠI Ondřeja Andrysa a riaditeľku odboru inšpekčnej činnosti Vladislavu Coufalovú. Mimoriadne cenná bola prítomnosť hlavnej školskej inšpektorky Slovenskej republiky Viery Kalmárovej, námestníčky HŠI Adriany Vykydalovej a hostí z kruhov odbornej pedagogickej verejnosti – predsedu Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií P. Sadloňa, zástupkyne Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu M. Mojžišovej, zástupkyne Združenia samosprávnych škôl Slovenskej republiky J. Gáborovej, predsedníčky Asociácie štátnych gymnázií za Trnavský kraj E. Lysinovej a riaditeľky SOŠ obchodu a služieb A. Zálešákovej. Nemožno opomenúť prítomnosť českých a slovenských inšpektorov, ktorí sa na plnení úloh prihraničného projektu priamo podieľali, riaditeľov inšpekčných centier Brno a Zlín Ireny Borkovcovej, Vladislava Koželu a riaditeliek školských inšpekčných centier Žiliny a Trenčína Beáty Ftorkovej i Anny Pechovej.
V priebehu konferencie odzneli erudované príspevky slovenských a českých inšpektorov, ktoré explicitne preukázali, že obe národné inšpekcie sú si vo svojej činnosti podobné, uplatňujú inšpekčné nástroje, metódy, postupy a formy práce v súlade s kritériami a požiadavkami na kvalitnú inšpekčnú činnosť proklamovanými na medzinárodných zasadnutiach školských inšpektorátov krajín združených v SICI.
Predstavitelia oboch národných inšpekcií sa vzhľadom na podobnosť školských systémov a nulovú jazykovú bariéru v závere rokovania dohodli na ďalšej intenzívnej spolupráci pri príprave koncepcie spoločnej metodiky zameranej na kontrolu realizácie vzdelávania cudzincov. Vzájomne prejavili záujem rozšíriť projekt prihraničnej spolupráce nadviazaním kooperácie s Maďarskou republikou, v ktorej sa v súčasnosti školská inšpekcia opätovne konštituuje.
ŠŠI za pomoc pri zabezpečení dôstojného a úspešného priebehu konferencie úprimne ďakuje riaditeľovi hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Ladislavovi Blaškovičovi. Veľká vďaka prináleží žiakom školy za dotvorenie príjemnej atmosféry rokovania ukážkami kreatívnych variácií zdobenia perníkov, ovocia a čokoládových praliniek. Atmosféru umocnil aj dokonalý obrad servírovania obedového menu či vkusný aranžmán slávnostne prestretých stolov.
Sme presvedčení, že konferencia splnila svoj cieľ, prispela k pozitívnemu zviditeľneniu činnosti našich národných inšpekcií usilujúcich sa o zvyšovanie kvality riadenia škôl a procesov vzdelávania. Českí a slovenskí školskí inšpektori načerpali dostatok inšpirácií, podnetov i nových skúseností, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám v inšpekčnej činnosti. Veríme, že si naši hostia zo stretnutia odniesli podnetné námety pre vlastnú profesionálnu činnosť.

 

  

  

  

Október 2015 – Lednice – pracovné stretnutie

V dňoch 7. – 9. októbra 2015 sa zrealizovalo pracovné stretnutie v rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR. Stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadväzovalo na podpísanú Dohodu o spolupráci medzi ČŠI a ŠŠI.
Cieľom podujatia bolo spracovanie výstupov z inšpekčnej činnosti (ČŠI, ŠŠI – vzájomné informácie z tieňovania inšpekcií), koncipovanie spoločných záverov na základe porovnávania činnosti ČŠI a ŠŠI, vypracovanie SWOT analýzy ako podkladu pre prípravu seminára, ktorý sa uskutoční 12. 11. 2015 v Piešťanoch. Taktiež bola dohodnutá ďalšia spolupráca na príprave odbornej štúdie ako výsledného produktu uvedeného projektu.
Za ŠŠI sa pracovného stretnutia zúčastnili PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky, Mgr. Iveta Kozáková, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov, za ŠIC Žilina školské inšpektorky Mgr. Daniela Filková, Mgr. Edita Majcherová, Ing. Jana Kasmanová a za ŠIC Trenčín riaditeľka Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa Mgr. Viera Firitová a školské inšpektorky Mgr. Mária Turazová a Ing. Mária Hanáčková.
Za ČŠI boli prítomní Mgr. Vladislava Coufalová – riaditeľka odboru inšpekčnej činnosti ČŠI, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vladislav Kožela, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana Karmasinová, PaedDr. Petr Zábranský, PhDr. Šárka Mikesková, Mgr. Vladislava Hodonská a Ing. Zuzana Mucková.

  

  

Máj 2015 – Trenčín, Bojnice – pracovné stretnutie

Projekt Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov, ktorej obe krajiny sú členmi) pokračoval v dňoch 11. až 13. mája 2015 stretnutím školských inšpektorov oboch štátov v Trenčianskom kraji.
Cieľom stretnutia bolo pokračovanie v „tieňovaní“ inšpekčnej činnosti.
Za ŠŠI sa aktivity zúčastnili: Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky, Mgr. Iveta Kozáková za úsek inšpekčnej činnosti, za ŠIC Trenčín riaditeľka Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa Mgr. Viera Firitová a školské inšpektorky Mgr. Mária Turazová a Ing. Mária Hanáčková. Za ŠIC Žilina riaditeľka PaedDr. Beata Ftorková a jej zástupkyňa Mgr. Adriana Mičudová.
ČŠI zastupovali: PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vladislav Kožela, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana Karmasinová, PaedDr. Petr Zábranský, PhDr. Šárka Mikesková, Mgr. Vladislava Hodonská, Ing. Zuzana Mucková a Mgr. Jan Dusík.
 Viac...

Marec – apríl 2015 – Zlín – pracovné stretnutie

V dňoch 31. marca. a 1. apríla. 2015 sa zrealizovalo s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov) pracovné stretnutie v rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR. Stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadväzovalo na podpísanú Dohodu o spolupráci medzi ČŠI a ŠŠI.
Cieľom podujatia bolo prezentovať metodiku komplexnej inšpekcie na jednotlivých druhoch škôl, nástroje, zdroje, metódy a formy hodnotenia školskej inšpekcie. Dôležitou súčasťou stretnutia bola priama, spoločná účasť školských inšpektorov ČŠI a ŠŠI tieňovaním hospitácií v triedach jednotlivých druhov škôl.
Za ŠŠI boli do projektu zapojení Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky a Mgr. Jarmila Braunová, za ŠIC Žilina riaditeľka PaedDr. Beata Ftorková, školské inšpektorky Mgr. Daniela Filková, Mgr. Edita Majcherová, Ing. Jana Kasmanová a za ŠIC Trenčín riaditeľka Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa Mgr. Viera Firitová a školská inšpektorka Mgr. Mária Turazová.
Za ČŠI boli prítomní Mgr. Vladislava Coufalová – riaditeľka odboru inšpekčnej činnosti ČŠI, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vladislav Kožela, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana Karmasinová, PaedDr. Petr Zábranský, PhDr. Šárka Mikesková, Mgr. Vladislava Hodonská a Ing. Zuzana Mucková.

 

Február 2015 – Žilina – pracovné stretnutie

V rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov, ktorej obe krajiny sú členmi) sa v dňoch 26. – 28. februára 2015 v Školskom inšpekčnom centre Žilina zrealizovalo prvé stretnutie školských inšpektorov zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠIC Žilina) a Českej školskej inšpekcie (z inšpektorátov Zlín, Brno).
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť inšpektorov ČŠI s postavením a poslaním, s metodikou komplexnej inšpekcie v materských, základných a stredných školách, s metódami, formami a prostriedkami inšpekčnej činnosti, ako aj s nástrojmi, ktoré využívajú školskí inšpektori pri svojej práci. Hlavným cieľom bolo „tieňovanie“ českých kolegov pri výkone školskej inšpekcie slovenských školských inšpektorov priamo na školách. Zúčastnení dospeli k názoru, že stretnutie bolo prospešné pre obidve zúčastnené strany a inšpirácie budú využité v jednotlivých krajinách.
Za ŠŠI stretnutie a jeho program v Žiline pripravili Mgr. Jarmila Braunová – námestníčka hlavného školského inšpektora, PaedDr. Beáta Ftorková – riaditeľka ŠIC Žilina a jej zástupkyňa Mgr. Adriana Mičudová, za školských inšpektorov Mgr. Daniela Filková, Ing. Jana Kasmanová, Mgr. Edita Majcherová.

 

December 2014

V dňoch 4. a 5. decembra 2014 zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie a Českej štátnej inšpekcie Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústredný školský inšpektor, podpísali v Pavlove (neďaleko Brna) projekt Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti. Projekt bude realizovaný s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná profesionálna platforma školských inšpektorátov), ktorej členmi sú i školské inšpektoráty SR a ČR.
Stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadväzuje na podpísanú Dohodu o spolupráci medzi ČŠI a ŠŠI zo dňa 4. júna 2013.
Cieľom podujatia bolo predstaviť ciele kooperácie, jej zameranie, ako aj vyšpecifikovať výstupy jednotlivých projektových aktivít.
Do projektu budú zapojení školskí inšpektori z regionálnych inšpektorátov v Českej republike a zo Slovenskej republiky (Trenčín, Žilina).
Za ŠŠI sa odborného seminára zúčastnili Mgr. Jarmila Braunová, námestníčka hlavného školského inšpektora, Mgr. Anna Pechová, riaditeľka ŠIC Žilina a PaedDr. Beata Ftorková, riaditeľka ŠIC Trenčín. Za ČŠI boli prítomní PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Mgr. Vladislava Coufalová, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vlastislav Kožela a Mgr. Hana Novotná, MA.

Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti

 

 

 

http://www.sici-inspectorates.eu/Home/Bilateral-project-of-the-Czech-and-Slovak-Republic