Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Sprístupnenie informácií

Štátna školská inšpekcia (ďalej len „ŠŠI“) je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Podávanie žiadosti

Pokiaľ žiadateľ požaduje informáciu, ktorá sa týka činnosti školského inšpekčného centra (ďalej len „ŠIC“) ako organizačnej zložky ŠŠI, žiadosť je potrebné adresovať príslušnému ŠIC. Adresy jednotlivých pracovísk ŠŠI sú uvedené v časti Kontakt a nižšie.
Ak žiadateľ požaduje informáciu týkajúcu sa Štátnej školskej inšpekcie ako celku, žiadosť je potrebné zaslať na adresu ŠŠI, ktorá je uvedená v časti Kontakt a nižšie.
 

Žiadosť o sprístupnenie informácie obsahuje:
a) označenie povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,
b) meno a priezvisko, adresu pobytu žiadateľa fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) spôsob sprístupnenia informácií, ktorý žiadateľ navrhuje.


Žiadosť v zmysle zákona možno podať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

• Štátna školská inšpekcia (ústredie)
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4

• Školské inšpekčné centrum Bratislava
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5

• Školské inšpekčné centrum Trnava
Jána Bottu 4
917 01 Trnava

• Školské inšpekčné centrum Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

• Školské inšpekčné centrum Nitra
Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra

• Školské inšpekčné centrum Žilina
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

• Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica
Skuteckého 21
974 01 Banská Bystrica

• Školské inšpekčné centrum Prešov
Levočská 13
080 01 Prešov

• Školské inšpekčné centrum Košice
Němcovej 30
040 01 Košice

Ústne je možné podať žiadosť osobne v ŠŠI a v príslušnom ŠIC každý pracovný deň v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod. alebo v inom dohodnutom čase.

Telefonicky je možné podať žiadosť na telefónnom čísle:

• Štátna školská inšpekcia (ústredie)
tel.: 02/654 118 91

• Školské inšpekčné centrum Bratislava
tel.: 02/638 110 37

• Školské inšpekčné centrum Trnava
tel.: 033/551 65 28

• Školské inšpekčné centrum Trenčín
tel.: 032/743 05 43

• Školské inšpekčné centrum Nitra
tel.: 037/652 23 57

• Školské inšpekčné centrum Žilina
tel.: 041/505 96 00

• Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica
tel.: 048/472 03 00

• Školské inšpekčné centrum Prešov
tel.: 051/771 34 43

• Školské inšpekčné centrum Košice
tel.: 055/600 41 36

Žiadosť je možné zaslať faxom na číslo:

• Štátna školská inšpekcia (ústredie)
fax: 02/654 118 78


• Školské inšpekčné centrum Bratislava
fax: 02/638 113 61

• Školské inšpekčné centrum Trnava
fax: 033/551 65 28

• Školské inšpekčné centrum Trenčín
fax: 032/744 22 73

• Školské inšpekčné centrum Nitra
fax: 037/652 23 57

• Školské inšpekčné centrum Žilina
fax: 041/505 96 23

• Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica
fax: 048/472 03 01

• Školské inšpekčné centrum Prešov
fax: 051/771 34 43

• Školské inšpekčné centrum Košice
fax: 055/633 88 16

Žiadosť je možné zaslať elektronickou poštou na adresu:

• Štátna školská inšpekcia (ústredie)
sekr_khsi@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Bratislava
sicba@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Trnava
sictt@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Trenčín
sictn@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Nitra
sicnr@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Žilina
sicza@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica
sicbb@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Prešov
sicpo@ssiba.sk

• Školské inšpekčné centrum Košice
sicke@ssiba.sk

ŠŠI a ŠIC evidujú všetky žiadosti o sprístupnenie informácií.
Informačná povinnosť ŠŠI podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií sa nevzťahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových informácií. Za informáciu na účely tejto smernice sa nepovažujú ani stanoviská a výklady k právnym predpisom ku konkrétnym problémom fyzických osôb a právnických osôb.
V súlade s § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií ŠŠI nesprístupní informáciu, ak sa týka výkonu školskej inšpekcie, okrem informácie o jej výsledku.
 

Postup pri vybavovaní žiadosti

Ak žiadosť nemá zákonom predpísané náležitosti, riaditeľ kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil a poučí ho, ako je potrebné doplnenie urobiť. Vo výzve kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC určí lehotu na doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní.

Ak ŠŠI disponuje požadovanou informáciou, alebo disponuje informáciou o spôsobe, kde a ako môže žiadateľ informáciu získať, kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC sprístupní požadovanú informáciu v zákonom stanovenej lehote a rozhodnutie sa urobí zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nie je opravný prostriedok.

Ak ŠŠI nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC bezodkladne oznámi žiadateľovi.

ŠŠI sprístupní informácie v zmysle žiadosti žiadateľa najmä ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si výpis alebo odpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nie je možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne poverený zamestnanec ŠŠI so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.  

Lehoty na vybavenie žiadostí

Pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie ŠŠI dodržiava tieto lehoty:

5 dní - postúpenie žiadosti, ktorú nemôže ŠŠI vybaviť a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
8 pracovných dní - odpoveď žiadateľovi na úplnú žiadosť, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty,
15 pracovných dní - ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme napísaná slepeckým (Braillovým) písmom,
16 pracovných dní – v prípade predlženia lehoty zo závažných dôvodov uvedených v zákone o slobodnom prístupe k informáciám (30 pracovných dní – v prípade predĺženia lehoty, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme napísaná slepeckým (Braillovým) písmom),
15 dní - rozhodnutie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti na sprístupnenie informácie nadriadeným orgánom.

Vybavenie žiadosti

Príslušným na konanie o sprístupnení informácie je v prvom stupni kancelária hlavného školského inšpektora a riaditeľ ŠIC vo veci sprístupnenia informácie, ktorá sa týkajú výlučne činnosti ŠIC.

Kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC:

• žiadosť odloží, ak napriek výzve žiadateľ svoju žiadosť nedoplnil požadovaným spôsobom
a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť,
• žiadosť postúpi, ak ŠŠI nemá požadovanú informáciu k dispozícii, ale má vedomosť
o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
• odmietne žiadosť rozhodnutím, ak informáciou nedisponuje alebo ide o informácie, ktoré nie je možné sprístupniť z dôvodu obmedzenia prístupu k informáciám podľa zákona alebo ide
o informáciu, na ktorú sa informačná povinnosť podľa zákona nevzťahuje,
• informáciu sprístupní,
• odkáže na už zverejnenú informáciu, ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti na sprístupnenie informácie je žiadateľ oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti. Odvolanie sa posiela tomu, kto rozhodnutie vydal alebo mal vydať, t. j. kancelárii hlavného školského inšpektora alebo riaditeľovi ŠIC. V prípade, že kancelária hlavného školského inšpektora alebo riaditeľ ŠIC nevyhovie odvolaniu v plnom rozsahu v rámci autoremedúry, bezodkladne postúpi odvolanie hlavnému školskému inšpektorovi. Hlavný školský inšpektor rozhodne o odvolaní do 15 dní od jeho doručenia. Ak hlavný školský inšpektor v uvedenej lehote nerozhodne, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo odvolanie zamietnuté a napadnuté rozhodnutie potvrdené. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je preskúmateľné súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

Úhrada nákladov

ŠŠI nepodmieňuje sprístupnenie informácie zaplatením úhrady ani zálohy. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou materiálnych nákladov spojených so sprístupnením informácie, ktorých úhradu môže ŠŠI odpustiť. Úhrada nákladov na sprístupnenie informácií je ustanovená v sadzobníku úhrad:
a) vyhotovenie kópie na papier:

• 1 strana čierno-biela formát A4 á 0,02 EUR

• 1 strana čierno-biela formát A4 - obojstranná tlač á 0,03 EUR

• 1 strana čierno-biela formát A3 á 0,04 EUR

• 1 strana čierno-biela formát A3 - obojstranná tlač á 0,06 EUR

b) obstaranie technických nosičov dát:

• na CD - 1 ks á 0,99 EUR

c) odoslanie informácií:

poštové poplatky sa riadia cenníkom Slovenskej pošty, a. s.

d) obstaranie obalu:

• obálka - formát A6 á 0,02 EUR

• obálka - formát A5 á 0,03 EUR

• obálka - formát A4 á 0,07 EUR


Informácie zasielané e-mailom, príp. telefonicky, resp. faxom sa nespoplatňujú.

Podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov v bode 1 tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v hotovosti do pokladne.

Úhrady sa vykonávajú:
- v hotovosti do pokladne
- prostredníctvom poštovej poukážky na adresu:
Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4
číslo účtu SK22 8180 0000 0070 0006 4049 Štátna pokladnica
- platobným príkazom na číslo účtu: SK22 8180 0000 0070 0006 4049 Štátna pokladnica