Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Pýtate sa

1. Aké ciele má súčasná inšpekcia? Prestal sa už klásť až príliš veľký dôraz na kvalitu písomností?

Cieľom inšpekčnej činnosti je poskytovať objektívne informácie o stave a úrovni výchovy a vzdelávania. Obsah inšpekčnej činnosti sa zameriava najmä na získavanie, spracúvanie a hodnotenie inšpekčných zistení a poznatkov z kontrolnej činnosti. Dôraz sa kladie predovšetkým na priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania, t. j. na kvalitu práce učiteľa so žiakom. V rámci zisťovania kvality riadenia sa kontroluje pedagogická dokumentácia a písomné podklady potrebné na výkon školskej inšpekcie.

2. Aké poslanie má školská inšpekcia?

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v súlade s § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. ŠŠI pri plnení svojho poslania má na zreteli cieľ – aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania zabezpečovaním inšpekčnej činnosti a poskytovaním objektívnej spätnej väzby všetkým (školám, školským zariadeniam, zriaďovateľom, orgánom štátnej správy), ktorí túto kvalitu ovplyvňujú. Poskytuje tiež podnety ministerstvu školstva na úpravu základných pedagogických dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Čo kontroluje ŠŠI pri inšpekcii?

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pri výkone školskej inšpekcie kontroluje:

- súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania (§ 7 ods.7 zákona),
- súlad školského výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania (§ 8 ods. 5 zákona),
- úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní (§ 24 ods. 10 zákona),
- monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania (§ 154 ods. 7 písm. b) zákona).

Podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii sa pri výkone školskej inšpekcie kontroluje:

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,
- proces výchovy a vzdelávania a jeho výsledky,
- odbornosť vyučovania,
- priestorové a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ich účelné a efektívne využívanie,
- zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
- spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl a školských zariadení. 
 

4. Aké rôzne druhy inšpekcií existujú a aký majú cieľ?

Školská inšpekcia sa vykonáva ako:
- informatívna,
- komplexná,
- tematická,
- následná.
Cieľom informatívnej inšpekcie je zabezpečovať údaje, poznatky a informácie, ktoré slúžia na ďalšiu inšpekčnú činnosť, spracovávanie databázy základných údajov o školách a školských zariadeniach.
Cieľom komplexnej inšpekcie je získať celkový pohľad na kvalitu výchovy a vzdelávania, pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.
Cieľom tematickej inšpekcie je zistiť aktuálny stav vo vybraných pedagogických oblastiach a poskytovať spätné informácie o vývoji a efektivite koncepčnej a riadiacej práce v školstve.
Cieľom následnej inšpekcie je kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri predchádzajúcej inšpekcii.

5. Akým spôsobom sa obsadzujú miesta školských inšpektorov a aké kvalifikačné predpoklady musí školský inšpektor spĺňať?

Uchádzač o miesto školského inšpektora sa prijíma na základe výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesto, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR. Uchádzač o miesto školského inšpektora musí spĺňať tieto podmienky:
- vysokoškolské vzdelanie pre príslušný druh a stupeň školy alebo školského zariadenia,
- 8 rokov nepretržitej pedagogickej praxe v príslušnom druhu školy alebo školskom zariadení,
- vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
- najmenej 3 roky práce v riadiacej funkcii alebo vo funkcii metodika alebo školského inšpektora alebo vykonanie 2. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.

6. Podľa čoho si školský inšpektor vyberá školy na výkon školskej inšpekcie?

Školský inšpektor postupuje podľa plánu inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok. Školská inšpekcia sa môže vykonať aj na základe podnetu.

7. Podľa akých kritérií sa na školské inšpekcie pozývajú odborní poradcovia?

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii na posúdenie odborných otázok pri výkone školskej inšpekcie, na poradenskú činnosť a na vypracovanie odborného posudku ako podkladu pre výstupný inšpekčný materiál môže školský inšpektor prizývať odborníkov z praxe (ďalej len odborník).
Odborník z praxe (s výnimkou odborníka z praxe z profesijných združení a iných odborných pracovísk mimo rezortu školstva) musí spĺňať tieto podmienky:
 - odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade s osobitným predpisom,
 - pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 - osobnostné predpoklady na odbornú prácu.
Pri výbere sa uprednosňuje odborník z praxe s riadiacou praxou, metodik MPC pre príslušný predmet alebo vedúci PK, MZ. Odborník z praxe prizývaný na inšpekčný výkon do poradenského zariadenia musí spĺňať tieto podmienky:
- vysokoškolské vzdelanie,
- prax požadovaná pre príslušné poradenské zariadenie.
Odborńíci z praxe sa vyberajú z radov:
- skúsených pedagogických zamestnancov,
- zamestnancov poradenských zariadení,
- ďalších špecialistov.
Riaditeľ školského inšpekčného centra v zmysle vnútorných organizačných pokynov môže požiadať o navrhnutie odborníkov z praxe zriaďovateľov škôl a školských zariadení, profesijné združenia a iné odborné pracoviská aj mimo rezortu školstva.
Do inšpekčných skupín sú odborníci z praxe zaraďovaní až po oboznámení s problematikou inšpekcie v príslušnom druhu školy, školského zariadenia. Odborník vykonáva špecifické činnosti ako člen inšpekčnej skupiny na základe dohody o vykonaní práce uzavretej medzi hlavným školským inšpektorom a ním. Meno odborníka (odborníkov) sa uvádza v poverení na vykonanie inšpekcie a v inšpekčnom výstupnom materiáli (v správe).

 

8. Ako je pri inšpekcii v základných umeleckých školách zabezpečená odbornosť kontroly hudobného, tanečného odboru, resp. hudobnej teórie?

Na posúdenie špecifických otázok v základných umeleckých školách sa podľa potreby prizývajú odborníci z praxe.

9. Čo konkrétne sleduje školská inšpekcia v práci riaditeľa školy?

Kontroluje najmä všetky činnosti, za ktoré je zodpovedný v zmysle § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Koľko členov máva spravidla inšpekčná skupina?

Počet členov inšpekčnej skupiny záleží od druhu inšpekcie a od druhu a veľkosti školy, školského zariadenia. Spravidla ju tvorí 2 – 6 školských inšpektorov a podľa potreby aj odborníci z praxe. Počet školských inšpektorov pri výkone školskej inšpekcie neurčuje žiaden právny predpis.

11. Ako môže riaditeľ školy vyjadriť prípadný nesúhlas s výsledkami inšpekcie?

Riaditelia škôl a školských zariadení sa v súlade s § 9 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii vyjadrujú písomne, a to v lehote určenej školským inšpektorom k inšpekčným zisteniam a ich hodnoteniu priamo do výstupného inšpekčného materiálu, t. j. do správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Riaditeľ školy vo vyjadrení môže zohľadniť oprávnené pripomienky ostatných pedagogických zamestnancov.

12. Môže sa z vážnych dôvodov nahlásený termín inšpekcie presunúť?

Môže, napr. z dôvodu chrípkových prázdnin alebo iných nepredvídaných udalostí.