Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

SICI Medzinárodná spolupráca

Odborná publikácia – výstup projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI

V roku 2016 Štátna školská inšpekcia pokračovala v rozvíjaní spolupráce s partnerskou inštitúciou v ČR v rámci projektu prihraničnej spolupráce. Na záverečnom seminári zástupcovia oboch partnerských inšpektorátov vyhodnotili nielen výsledky projektu, ale prerokovali aj možnosti ďalšej spolupráce.
Výstupom projektu je odborná publikácia Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti.
Cieľ projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI: Porovnanie inšpekčných nástrojov bol zameraný na 3 oblasti:
- prakticky opísať inšpekčnú činnosť partnerskej inštitúcie;
- posúdiť rozdiely v inšpekčných postupoch a identifikovať príklady dobrej praxe s cieľom zlepšovať metodológiu oboch inštitúcií;
- oboznámiť školských inšpektorov a vedúcich zamestnancov ČŠI a ŠŠI so získanými poznatkami, príkladmi dobrej praxe a výstupmi projektu.
 Viac... 
 Publikácia ČŠI a ŠŠI

December 2016 – Valtice – seminár k ukončeniu projektu prihraničnej spolupráce ČŠI a ŠŠI

V dňoch 15. a 16. 12. 2016 sa uskutočnil vo Valticiach seminár k ukončeniu projektu  prihraničnej spolupráce ČŠI a ŠŠI.
Cieľom seminára bolo záverečné vyhodnotenie projektu a koncipovanie spoločných záverov do publikácie, ktorá bude výstupom realizovaného projektu. Predmetom rokovania boli aj diseminačné aktivity a možnosti ďalšej spolupráce ČŠI a ŠŠI. Účastníkmi seminára boli riaditelia školských inšpekčných centier Zlín, Brno, Trenčín a Žilina a školskí inšpektori, ktorí sa na projekte priamo podieľali.
Za ČŠI sa seminára zúčastnila Mgr. Ladislava Coufalová, MBA – riaditeľka odboru inšpekčnej činnosti a za ŠŠI hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov Mgr. Iveta Kozáková a námestníčka pre úsek inšpekčnej činnosti Ing. Adriana Vykydalová.
 

 

Október 2016 – Hodonín – pracovné stretnutie v rámci projektu ŠŠI a ČŠI

Dňa 19. októbra 2016 sa na pracovisku ČŠI v Hodoníne uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov oboch partnerských inštitúcií v rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR.
Predmetom pracovného rokovania bolo pripomienkovanie a diskusia k pracovnej verzii odbornej štúdie, v ktorej sú zapracované výsledky projektu. Ďalším bodom rokovania bolo stanovenie návrhu termínu a obsahu záverečného seminára pri príležitosti ukončenia prác na spoločnom projekte.
Za ŠŠI sa stretnutia zúčastnili PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, Ing. Adriana Vykydalová, Mgr. Iveta Kozáková, za ŠIC Trenčín Mgr. Anna Pechová a Ing. Mária Hanáčková.
Za ústredie ČŠI bola prítomná Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, za Juhomoravský inšpektorát PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Šárka Mikesková a za Zlínsky inšpektorát PhDr. Vlastislav Kožela, Ing. Zuzana Mücková.

September 2016 – Tallinn – SICI workshop

V dňoch 14. – 16. septembra 2016 sa riaditeľka Školského inšpekčného centra v Banskej Bystrici PaedDr. Jana Handzelová, PhD. v rámci medzinárodnej spolupráce zúčastnila workshopu SICI (Standing International Conference of Inspectorates) a Ministerstva školstva a výskumu v Estónsku.
Cieľom odborného seminára bolo oboznámenie sa s operačnými indikátormi v externej a internej evalvácii škôl so zameraním na vzdelávanie v Estónsku na štátnej, lokálnej, školskej úrovni, na inšpekciu v Dánsku (inšpekcia kvality), evalváciu kvality na lokálnej úrovni (mesto Turku – Fínsko) i evalváciu so zameraním na zabezpečenie kvality na úrovni štátu vo Fínsku. Súčasťou workshopu bola analýza rizika v primárnom vzdelávaní (Holandsko).
Štátna školská inšpekcia ako člen medzinárodnej organizácie školských inšpektorátov SICI využije získané poznatky v hodnotení poskytovaného vzdelávania.

Apríl 2016 – Bratislava – pracovné stretnutie v rámci projektu ŠŠI a ČŠI

V rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR sa dňa 7. apríla 2016 na ústredí ŠŠI uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov oboch partnerských inštitúcií.
Predmetom pracovného rokovania bola diskusia a schválenie návrhu štruktúry odbornej štúdie, ktorá opíše výkon inšpekčnej činnosti partnerskej inštitúcie a posúdi rozdiely v jednotlivých systémoch.
ŠŠI na pracovnom stretnutí reprezentovali PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky, Mgr. Anna Pechová, riaditeľka ŠIC Trenčín, PaedDr. Beata Ftorková, PhD., riaditeľka ŠIC Žilina a Mgr. Iveta Kozáková, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov.
Za ústredie ČŠI bola prítomná Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, za Juhomoravský inšpektorát PhDr. Irena Borkovcová, MBA a za Zlínsky inšpektorát PhDr. Vlastislav Kožela.

November 2015 – Piešťany – seminár k projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI

Dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnil Seminár pri príležitosti ročnej spolupráce 2015 k projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI, ktorý bol finančne podporovaný profesionálnou platformou školských inšpektorátov krajín Európy – SICI. Hlavnými témami rokovania boli legislatívne vymedzenie činnosti inšpekcie (jej štruktúra a význam), organizácia výkonu inšpekcie (elektronický zber dát, ich využitie a výstupy z inšpekčnej činnosti), vyhodnotenie inšpekčných zistení z tieňovania inšpekčného výkonu v materských, v základných a v stredných školách z aspektu rozdielov v inšpekčnom výkone v Slovenskej a v Českej republike.
Seminár sa konal v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Piešťany, kde ŠŠI privítala hostí z Českej republiky – ústredného školského inšpektora Tomáša Zatloukala, námestníka ÚŠI Ondřeja Andrysa a riaditeľku odboru inšpekčnej činnosti Vladislavu Coufalovú. Mimoriadne cenná bola prítomnosť hlavnej školskej inšpektorky Slovenskej republiky Viery Kalmárovej, námestníčky HŠI Adriany Vykydalovej a hostí z kruhov odbornej pedagogickej verejnosti – predsedu Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií P. Sadloňa, zástupkyne Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu M. Mojžišovej, zástupkyne Združenia samosprávnych škôl Slovenskej republiky J. Gáborovej, predsedníčky Asociácie štátnych gymnázií za Trnavský kraj E. Lysinovej a riaditeľky SOŠ obchodu a služieb A. Zálešákovej. Nemožno opomenúť prítomnosť českých a slovenských inšpektorov, ktorí sa na plnení úloh prihraničného projektu priamo podieľali, riaditeľov inšpekčných centier Brno a Zlín Ireny Borkovcovej, Vladislava Koželu a riaditeliek školských inšpekčných centier Žiliny a Trenčína Beáty Ftorkovej i Anny Pechovej.
V priebehu konferencie odzneli erudované príspevky slovenských a českých inšpektorov, ktoré explicitne preukázali, že obe národné inšpekcie sú si vo svojej činnosti podobné, uplatňujú inšpekčné nástroje, metódy, postupy a formy práce v súlade s kritériami a požiadavkami na kvalitnú inšpekčnú činnosť proklamovanými na medzinárodných zasadnutiach školských inšpektorátov krajín združených v SICI.
Predstavitelia oboch národných inšpekcií sa vzhľadom na podobnosť školských systémov a nulovú jazykovú bariéru v závere rokovania dohodli na ďalšej intenzívnej spolupráci pri príprave koncepcie spoločnej metodiky zameranej na kontrolu realizácie vzdelávania cudzincov. Vzájomne prejavili záujem rozšíriť projekt prihraničnej spolupráce nadviazaním kooperácie s Maďarskou republikou, v ktorej sa v súčasnosti školská inšpekcia opätovne konštituuje.
ŠŠI za pomoc pri zabezpečení dôstojného a úspešného priebehu konferencie úprimne ďakuje riaditeľovi hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Ladislavovi Blaškovičovi. Veľká vďaka prináleží žiakom školy za dotvorenie príjemnej atmosféry rokovania ukážkami kreatívnych variácií zdobenia perníkov, ovocia a čokoládových praliniek. Atmosféru umocnil aj dokonalý obrad servírovania obedového menu či vkusný aranžmán slávnostne prestretých stolov.
Sme presvedčení, že konferencia splnila svoj cieľ, prispela k pozitívnemu zviditeľneniu činnosti našich národných inšpekcií usilujúcich sa o zvyšovanie kvality riadenia škôl a procesov vzdelávania. Českí a slovenskí školskí inšpektori načerpali dostatok inšpirácií, podnetov i nových skúseností, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám v inšpekčnej činnosti. Veríme, že si naši hostia zo stretnutia odniesli podnetné námety pre vlastnú profesionálnu činnosť.

 

  

  

  

Október 2015 – Lednice – pracovné stretnutie v rámci projektu ŠŠI a ČŠI

V dňoch 7. – 9. októbra 2015 sa zrealizovalo pracovné stretnutie v rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR. Stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadväzovalo na podpísanú Dohodu o spolupráci medzi ČŠI a ŠŠI.
Cieľom podujatia bolo spracovanie výstupov z inšpekčnej činnosti (ČŠI, ŠŠI – vzájomné informácie z tieňovania inšpekcií), koncipovanie spoločných záverov na základe porovnávania činnosti ČŠI a ŠŠI, vypracovanie SWOT analýzy ako podkladu pre prípravu seminára, ktorý sa uskutoční 12. 11. 2015 v Piešťanoch. Taktiež bola dohodnutá ďalšia spolupráca na príprave odbornej štúdie ako výsledného produktu uvedeného projektu.
Za ŠŠI sa pracovného stretnutia zúčastnili PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky, Mgr. Iveta Kozáková, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov, za ŠIC Žilina školské inšpektorky Mgr. Daniela Filková, Mgr. Edita Majcherová, Ing. Jana Kasmanová a za ŠIC Trenčín riaditeľka Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa Mgr. Viera Firitová a školské inšpektorky Mgr. Mária Turazová a Ing. Mária Hanáčková.
Za ČŠI boli prítomní Mgr. Vladislava Coufalová – riaditeľka odboru inšpekčnej činnosti ČŠI, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vladislav Kožela, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana Karmasinová, PaedDr. Petr Zábranský, PhDr. Šárka Mikesková, Mgr. Vladislava Hodonská a Ing. Zuzana Mucková.

  

  

September 2015 – Česká republika, Praha – Medzinárodná konferencia k novým metódam, postupom a nástrojom pre hodnotenie kvality vo vzdelávaní, výstupy projektu NIQES

Dňa 24. septembra 2015 sa zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie na pozvanie  ústredného školského inšpektora Českej školskej inšpekcie Mgr. Tomáša Zatloukala zúčastnili medzinárodnej konferencie Nové metódy, postupy a nástroje pre hodnotenie kvality vo vzdelávaní, ktorú českí kolegovia organizovali v Prahe ako súčasť výstupu projektu NIQES - Národní systém inšpekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice.
Hlavná školská inšpektorka PaedDr. Viera Kalmárová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky pre úsek inšpekčnej činnosti  Ing. Adriana Vykydalová, vedúca oddelenia plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov Mgr. Iveta Kozáková a koordinátorka pre SICI a medzinárodnú spoluprácu Mgr. Zuzana Lukačková  spolu s kolegami z Holandska, Rakúska, Španielska, Nemecka  mali možnosť zoznámiť sa s inováciami v inšpekčnej činnosti, ktoré Česká školská inšpekcia realizovala v rámci projektových aktivít. Českí kolegovia na základe nového modelu kvalitnej školy a nadväzujúcich kritérií hodnotenia podmienok a priebehu vzdelávania škôl a školských zariadení nastavili nové inšpekčné postupy, nástroje na hodnotenie pridanej hodnoty a úrovne spektra gramotností. Súčasťou výstupov projektu NIQES sú aj nové informačné systémy pre zber a vyhodnocovanie  inšpekčných dát  InspIS DATA, na elektronické zisťovanie výsledkov žiakov (testovanie), prácu so školskými vzdelávacími programami i slúžiace na komunikáciu s verejnosťou. Zaujímavosťou bola tiež nová platforma pre dištančné vzdelávanie – systém InspIS E-LEARNING. V závere konferencie sa naznačili možnosti využitia inovatívnych výstupov projektu NIQES pre inšpekčnú činnosť a školskú prax  v rámci efektívneho a komplexného systému evalvácie vzdelávania v Čechách. 
Slovenská delegácia na čele s hlavnou školskou inšpektorkou sa v rámci konferencie stretla s českými kolegami a v diskusii nadviazali aj na prebiehajúci bilaterálny projekt Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie, ktorý sa realizuje s podporou SICI  (Medzinárodná platforma školských inšpektorátov). Intenzívna spolupráca Štátnej školskej inšpekcie a Českej školskej inšpekcie  v oblasti výmeny skúseností a skvalitňovania práce oboch inštitúcií sa realizuje od podpísania Dohody o spolupráci v roku 2013.
Ďalšie informácie na www.csicr.cz

September 2015 – Srbsko, Belehrad – Medzinárodná konferencia SICI k problematike líderstva v školskom prostredí a jeho externému hodnoteniu

V dňoch 15. až 18.  septembra 2015 sa zástupkyňa Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Zuzana Lukačková, koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu so SICI (profesionálna platforma školských inšpektorátov – The Standing International Conference of Inspectorates), v Belehrade  zúčastnila medzinárodnej konferencie a workshopu, ktoré pod gesciou SICI organizovali kolegovia zo srbského Inšititútu pre evalváciu a kvalitu vzdelávania (Institute for Education Quality and Evaluation). Hlavnou témou odborného podujatia bolo líderstvo v školskom prostredí a jeho externé hodnotenie (Evaluating School leadership), osobitne definované v odbornom príspevku profesora Davida Frosta  z Fakulty vzdelávania Univerzity v Cambridge, ktorý vníma líderstvo ako prierezovú dimenziu školy a sociálno-kultúrny a komunikačný aspekt školskej komunity, súčasne navrhol model  na evalváciu takto ponímaného otvoreného líderstva. Tému efektívneho a kompetentného líderstva v kontexte kvality vzdelávania  rozvinuli aj príspevky  Wulfa Homeiera,  prezidenta SICI,  profesora Alexandra Baucala z Fakulty psychológie Univerzity v Belehrade, ktorý zdôraznil pridanú hodnotu líderstva, ako aj maďarského  analytika vzdelávacej politiky Petra Radó. Informácie o hodnotení aspektov líderstva v školách a v školských zariadeniach svojej krajiny v rámci prípravy podujatia pripravili všetci zástupcovia zúčastnených krajín. Teoretické východiská témy líderstva účastníci workshopu sledovali aj priamo v srbských školách. V pracovných skupinách navštívili 6 rôznych typov škôl v Belehrade a v okolí, viedli rozhovory s vedením škôl, učiteľmi, žiakmi a ďalšími zástupcami škôl a navrhli aj opatrenia na zlepšenie aspektu líderstva v konkrétnej škole. Mgr. Zuzana Lukačková, ktorá s kolegami z Česka, Čiernej Hory, Holandska, Albánska navštívila Osnovnu školu Miroslava Antiča  (základná škola) na predmestí Belehradu, zároveň za  skupinu prezentovala  zistenia z návštevy školy pred plénom účastníkov konferencie a zástupcami škôl. Jej prezentácia, v ktorej nadviazala aj na prednášku profesora Frosta,  mala u kolegov pozitívny ohlas. V záverečnom zhrnutí diskusie sa prezentovali nielen potreby a očakávania v oblasti líderstva v členských krajinách SICI, ale aj návrhy riešení jeho efektívneho uplatňovania a evalvácie v jednotlivých štátoch. Všetky prezentácie a príspevky sú k dispozícii na:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwIpdTPsLxv_SVg0R2oyRzZkMk0&usp=sharing

V rámci konferencie a workshopu v Belehrade  zástupkyňa Štátnej školskej inšpekcie mala možnosť diskutovať aj o ďalších odborných témach, súvisiacich s aktuálnou prácou školských inšpektorátov. Osobitne o prebiehajúcich reformných aktivitách v oblasti externej evalvácie kvality vzdelávania v niektorých členských krajinách SICI a možnostiach ďalšej spolupráce vo forme spoločných  projektov alebo výmeny informácii. Podklady  a skúsenosti získané  na konferencii a workshope v Belehrade sú cenným zdrojom informácií k aktuálnej téme evalvácie  širšie koncipovaného líderstva a jeho dopadu na zlepšovanie kvality škôl. Podrobnejšie informácie o získaných poznatkoch k téme konferencie a získaných skúsenostiach budú aj predmetom vzdelávania školských inšpektorov Štátnej školskej inšpekcie.

 

Máj 2015 – Trenčín, Bojnice – pracovné stretnutie v rámci projektu ŠŠI a ČŠI

Projekt Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov, ktorej obe krajiny sú členmi) pokračoval v dňoch 11. až 13. mája 2015 stretnutím školských inšpektorov oboch štátov v Trenčianskom kraji.
Cieľom stretnutia bolo pokračovanie v „tieňovaní“ inšpekčnej činnosti.
Za ŠŠI sa aktivity zúčastnili: Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky, Mgr. Iveta Kozáková za úsek inšpekčnej činnosti, za ŠIC Trenčín riaditeľka Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa Mgr. Viera Firitová a školské inšpektorky Mgr. Mária Turazová a Ing. Mária Hanáčková. Za ŠIC Žilina riaditeľka PaedDr. Beata Ftorková a jej zástupkyňa Mgr. Adriana Mičudová.
ČŠI zastupovali: PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vladislav Kožela, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana Karmasinová, PaedDr. Petr Zábranský, PhDr. Šárka Mikesková, Mgr. Vladislava Hodonská, Ing. Zuzana Mucková a Mgr. Jan Dusík.
 Viac...

Marec – apríl 2015 – Zlín – pracovné stretnutie v rámci projektu ŠŠI a ČŠI

V dňoch 31. marca. a 1. apríla. 2015 sa zrealizovalo s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov) pracovné stretnutie v rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie SR. Stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadväzovalo na podpísanú Dohodu o spolupráci medzi ČŠI a ŠŠI.
Cieľom podujatia bolo prezentovať metodiku komplexnej inšpekcie na jednotlivých druhoch škôl, nástroje, zdroje, metódy a formy hodnotenia školskej inšpekcie. Dôležitou súčasťou stretnutia bola priama, spoločná účasť školských inšpektorov ČŠI a ŠŠI tieňovaním hospitácií v triedach jednotlivých druhov škôl.
Za ŠŠI boli do projektu zapojení Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky a Mgr. Jarmila Braunová, za ŠIC Žilina riaditeľka PaedDr. Beata Ftorková, školské inšpektorky Mgr. Daniela Filková, Mgr. Edita Majcherová, Ing. Jana Kasmanová a za ŠIC Trenčín riaditeľka Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa Mgr. Viera Firitová a školská inšpektorka Mgr. Mária Turazová.
Za ČŠI boli prítomní Mgr. Vladislava Coufalová – riaditeľka odboru inšpekčnej činnosti ČŠI, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vladislav Kožela, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana Karmasinová, PaedDr. Petr Zábranský, PhDr. Šárka Mikesková, Mgr. Vladislava Hodonská a Ing. Zuzana Mucková.

 

Marec 2015 – Nemecko – Medzinárodná konferencia SICI a AQS k udržateľnému zlepšeniu kvality školy po inšpekcii

V dňoch 19. a 20. marca 2015 sa zástupkyne Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Zuzana Lukačková, koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu so SICI (profesionálna platforma školských inšpektorátov – The Standing International Conference of Inspectorates) a školská inšpektorka a metodička PaedDr. Mária Kubovičová, zúčastnili na medzinárodnej konferencii a workshope na tému: „Udržateľné zlepšenie kvality školy po inšpekcii“ (Sustaining School Improvement After Inspection) v sídle AQS (Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen) v Bad Kreuznach, Porýnie – Falcko v Nemecku.
Medzinárodné odborné podujatie organizovala AQS – Agentúra pre zabezpečenie kvality, evalvácie a sebahodnotenia škôl v spolupráci s profesionálnou platformou školských inšpektorátov SICI. Konferencia mala za cieľ prezentovať rôzne formy prístupu inšpekčných orgánov, škôl a školskej komunity k poinšpekčným aktivitám – k správe z inšpekcie, poinšpekčnému rozhovoru, k následnému vypracovaniu plánu zlepšenia a zapracovaniu potrebných zmien do práce školy. Prezentujúci na konferencii priblížili rozličné formy vzťahu medzi externou a internou evalváciou, diskutovali o potrebe a rôznej miere angažovanosti jednotlivých účastníkov procesu vzdelávania, o formách ďalšej pomoci, podpory školám, ako aj o úlohe a prepojení poradenstva a kontroly v činnosti inšpektorátov. Štátna školská inšpekcia získala možnosť prístupu k zverejneným podkladom, stratégiám, inšpekčným nástrojom, dokumentom a možnosť ich vyhodnotenia pre potreby ďalšieho skvalitňovania svojej práce.
Prezentácie z konferencie sú dostupné v anglickej verzii na webovom sídle AQS a SICI:
http://aqs.rlp.de/einzelansicht/archive/2015/march/article/review-sici-and-aqs-international-workshop-bad-kreuznach-19th-20th-march/

 Programme SICI and AQS 19th - 20th March 2015
 AQS - Key Success Factors in Evaluation Designs
 North Rhine Westphalia - Supporting Scools after Feedback on Inspection
 Ofsted - New Study on Inspection Impact
 Scotland - What support happens after inspection
 Saxony - The Saxon Way... of External Evaluation

Na workshope SICI a AQS účastníci uplatnili nový spôsob interaktívnej výmeny skúseností vo forme tematicky zameraných seminárov, tzv. „World Cafe“. Metodicky zaujímavý formát priniesol prezentácie, diskusiu a výmenu príkladov dobrej praxe, postupov, prístupov, foriem spolupráce, ktoré sa osvedčili v oblasti podpory rozvoja školy a udržateľného zlepšenia jej kvality po školskej inšpekcii v jednotlivých krajinách.
Pracovné skupiny boli zamerané na faktory úspechu inšpekčnej správy a záverečnej porady po školskej inšpekcii, efektívne aktivity v spolupráci so školskou „dozornou“ radou, efektívne činnosti v spolupráci s inštitútmi ďalšieho vzdelávania a dohody o spolupráci a iné následné poinšpekčné aktivity.
Nemeckí kolegovia prizvali do organizácie workshopov aj zahraničných účastníkov. Za Štátnu školskú inšpekciu sa do realizácie a priebehu „World Cafe 5“ aktívne zapojila slovenská zástupkyňa Mgr. Zuzana Lukačková ako hostiteľka workshopu na tému „Dohody o spolupráci so školou a iné aktivity po inšpekcii“.
Zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie využijú výstupy workshopov prostredníctvom interného seminára a ďalšieho profesionálneho vzdelávania.

Február 2015 – Žilina – pracovné stretnutie v rámci projektu ŠŠI a ČŠI

V rámci projektu Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov, ktorej obe krajiny sú členmi) sa v dňoch 26. – 28. februára 2015 v Školskom inšpekčnom centre Žilina zrealizovalo prvé stretnutie školských inšpektorov zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠIC Žilina) a Českej školskej inšpekcie (z inšpektorátov Zlín, Brno).
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť inšpektorov ČŠI s postavením a poslaním, s metodikou komplexnej inšpekcie v materských, základných a stredných školách, s metódami, formami a prostriedkami inšpekčnej činnosti, ako aj s nástrojmi, ktoré využívajú školskí inšpektori pri svojej práci. Hlavným cieľom bolo „tieňovanie“ českých kolegov pri výkone školskej inšpekcie slovenských školských inšpektorov priamo na školách. Zúčastnení dospeli k názoru, že stretnutie bolo prospešné pre obidve zúčastnené strany a inšpirácie budú využité v jednotlivých krajinách.
Za ŠŠI stretnutie a jeho program v Žiline pripravili Mgr. Jarmila Braunová – námestníčka hlavného školského inšpektora, PaedDr. Beáta Ftorková – riaditeľka ŠIC Žilina a jej zástupkyňa Mgr. Adriana Mičudová, za školských inšpektorov Mgr. Daniela Filková, Ing. Jana Kasmanová, Mgr. Edita Majcherová.

 

 

Január 2015 – Veľká Británia – Londýn – Medzinárodná konferencia SICI a Ofsted k odbornému vzdelávaniu po ukončení povinnej školskej dochádzky

V dňoch 21. - 23. januára 2015 sa zástupkyne Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Zuzana Lukačková, koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu so SICI (profesionálna platforma školských inšpektorátov - The Standing International Conference of Inspectorates), Ing. Adriana Vykydalová, vedúca oddelenia metodických činností úseku inšpekčnej činnosti a PhDr. Teodora Spodniaková, školská inšpektorka, zúčastnili  v Londýne odbornej konferencie s témou „Inšpekcia stredoškolského vzdelávania (po ukončení školskej dochádzky)“ (Inspecting Post-compulsory education and training – helping to prepare the youth of today for the world of tomorrow). Odborné podujatie SICI pripravili kolegovia z Ofstedu (The Office for Standards in Education, children Services and Skills in England). Konferencia sa zamerala na evalváciu výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí po ukončení povinnej školskej dochádzky. Sledovala aj podmienky odborného vzdelávania v národnom a medzinárodnom  kontexte sveta práce (účastníci boli z 16 krajín Európy). Východiskovou témou boli skúsenosti v oblasti hodnotenia odborného vzdelávania z Anglicka zhrnuté vo výročnej správe Ofstedu (Annual report 2013/2014 – Further Education and skills). Počas skupinových diskusií sa hovorilo o výzvach v poskytovaní odbornej prípravy, o potrebe a cestách väčšej zangažovanosti zamestnávateľov a vytváraní vhodných podmienok na nácvik zručností, ktoré by  absolventom zaručili úspešné zapojenie sa do pracovného procesu.
Viac 

December – Česká republika – spolupráca ŠŠI s ČŠI v rámci projektu

V dňoch 4. a 5. decembra 2014 zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie a Českej štátnej inšpekcie Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústredný školský inšpektor, podpísali v Pavlove (neďaleko Brna) projekt Prihraničná spolupráca Českej školskej inšpekcie a Štátnej školskej inšpekcie Slovenskej republiky: Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti. Projekt bude realizovaný s finančnou podporou SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná profesionálna platforma školských inšpektorátov), ktorej členmi sú i školské inšpektoráty SR a ČR.
Stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadväzuje na podpísanú Dohodu o spolupráci medzi ČŠI a ŠŠI zo dňa 4. júna 2013.
Cieľom podujatia bolo predstaviť ciele kooperácie, jej zameranie, ako aj vyšpecifikovať výstupy jednotlivých projektových aktivít.
Do projektu budú zapojení školskí inšpektori z regionálnych inšpektorátov v Českej republike a zo Slovenskej republiky (Trenčín, Žilina).
Za ŠŠI sa odborného seminára zúčastnili Mgr. Jarmila Braunová, námestníčka hlavného školského inšpektora, Mgr. Anna Pechová, riaditeľka ŠIC Žilina a PaedDr. Beata Ftorková, riaditeľka ŠIC Trenčín. Za ČŠI boli prítomní PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Mgr. Vladislava Coufalová, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, PhDr. Vlastislav Kožela a Mgr. Hana Novotná, MA.
Viac...

 

 

 

http://www.sici-inspectorates.eu/Home/Bilateral-project-of-the-Czech-and-Slovak-Republic  

Október 2014 – Nemecko – Drážďany – KONFERENCIA A VALNÉ ZHROMAŽDENIE SICI

V dňoch 14. - 17. októbra 2014 zastupovala Štátnu školskú inšpekciu jej koordinátorka pre SICI a medzinárodnú spoluprácu Mgr. Zuzana Lukačková na odbornej medzinárodnej konferencii na tému: The Impact of Inspection – still an unanswered question (Aký je dopad školskej inšpekcie na kvalitu škôl a jej zlepšenie?) a na Valnom zhromaždení SICI 2014. Podujatie SICI, ktoré zorganizovali kolegovia zo saského inštitútu pre vzdelávanie (Sachsisches Bildungsinstitute), bolo ďalším príspevkom do odbornej diskusie o dopade školskej inšpekcie na kvalitu škôl a ich trvalé zlepšenie.
Viac...

September 2014 – Holandsko – Amsterdam – KONFERENCIA A WORKSHOP SICI

V dňoch 17. až 19. septembra 2014 sa Mgr. Zuzana Lukačková – koordinátorka pre SICI (Medzinárodná platforma školských inšpektorátov) a medzinárodnú spoluprácu Štátnej školskej inšpekcie zúčastnila konferencie a workshopu SICI „Social Outcomes of Education – Inspecting school quality“, ktoré organizovali SICI a holandský inšpektorát v spolupráci s Ministerstvom školstva Holandska a Univerzitou v Amsterdame. Na odbornom podujatí prezentovali vedecké kapacity – prof. Judith Torney-Purta z Univerzity Maryland v USA, prof. Melanie Ehren z Londýnskej univerzity, prof. Anne Bert Dijkstra a prof. H. G. van de Werhorst z Amsterdamu spolu s kolegami z výskumného tímu SICI nové trendy a pohľady na výchovno-vzdelávací zámer škôl v oblasti sociálno-spoločenskej a občianskeho aspektu vzdelávania. Výstupy komparatívneho výskumu, na ktorom sa 4 roky podieľali Holandsko, Nórsko, Škótsko a Švédsko pod záštitou SICI, sú zhrnuté v publikácii „Social Outcomes of Education - The assessment of social outcomes and school improvement through school inspection“ autorov Anne Bert Dijkstra a Per Ingvar de la Motta a kolektívu, Amsterdam University Press 2014, http://www.sici-inspectorates.eu/Home/SICI-SOE.
Účastníci konferencie z 22 krajín navštívili školy, ktoré sú zapojené do výchovno-vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj občianskych a sociálno-spoločenských zručností „Peacable School“ a sledovali aspekty a dopad jeho využívania. Program sa úspešne realizuje na 600 základných školách v Holandsku. Zástupcovia členských inšpektorátov SICI mali možnosť porovnávať hodnotiace rámce a nástroje pre túto oblasť a ich vývoj v členských krajinách SICI. Závery diskusie o spôsobe evalvácie školskej praxe v oblasti pôsobenia školy na nadobúdanie sociálnych a spoločenských zručností a kompetencií budú zhrnuté v súhrnnej správe o konferencii. Prezentácie v anglickom jazyku budú dostupné na www.sici-inspectorates.eu.

Jún 2014 – Medzinárodná štúdia SICI – Podpora škôl v ich zlepšovaní: úloha školských inšpektorátov v Európe

SICI – profesionálna platforma školských inšpektorátov v Európe – publikovala významnú medzinárodnú štúdiu Supporting school improvement: the role of inspectorates across Europe, ktorá hovorí o tom, ako školské inšpektoráty pomáhajú zlepšiť kvalitatívnu úroveň škôl po vykonaní školskej inšpekcie. Správa vychádza z témy konferencie SICI v Braunscheig (september 2013) „Čo sa deje po inšpekcii?“. Prináša informácie o postupoch školských inšpektorátov pri hodnotení kvality škôl a prezentuje formy následnej pomoci hodnoteným subjektom. Nová správa z dielne SICI ponúka prehľad aktivít 23 školských inšpektorátov v Európe, ktoré rôznymi formami spolupracujú so školami po externom hodnotení ich práce a podieľajú sa na ich ďalšom zlepšení sa. Správa, redigovaná Adrianom Grayom z Ofstedu, prináša široké spektrum inšpekčných prístupov v „rodine“ SICI, ktoré vychádzajú z rôznych kontextov národných školských politík a školských systémov. Informatívne vstupy sú motiváciou do ďalšej diskusie na tému ako najefektívnejšie pomôcť školám v procese zlepšovania sa.
Cieľom správy, ktorá je výstupom odbornej spolupráce na pôde SICI, je aj výmena príkladov dobrej praxe.

Anglická verzia správy v plnom znení je dostupná na: adrese

Jún 2014 – Istanbul, Turecko
VI. Uluslararasi Katilimli Egitim Denetimi Kongresi

V dňoch 18. – 20. júna 2014 sa konal v Istanbule VI. medzinárodný kongres zameraný na evalváciu kvality vzdelávania – VI. International Education Supervision Congress, na ktorom sa zúčastnila za Štátnu školskú inšpekciu koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu a SICI Mgr. Zuzana Lukačková.
V bloku hostí zo SICI prezentovala prácu i inovatívne zámery ŠŠI a jej úlohu v oblasti externého hodnotenia kvality školy na Slovensku. Vyzdvihol sa tiež význam Bratislavského memoranda, ktoré bolo výstupom z konferencie SICI „Inspecting the Future“ v Bratislave v júni 2013 a schválené na Valnom zhromaždení SICI v Edinburgu ako kľúčový dokument profesionálnej orientácie členov SICI. Viac... 

Máj 2014 – Litva – Vilnius – SICI WORKSHOP

V dňoch 26. – 28. 5. 2014 sa zástupkyne Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Jarmila Braunová a Mgr. Zuzana Lukačková zúčastnili na medzinárodnom workshope a konferencii organizovanej partnerskou inštitúciou NATIONAL AGENCY FOR SCHOOL EVALUATION LITHUANIA a profesionálnou platformou školských inšpektorátov SICI („Standing International Conference of Inspectorates“) pod názvom „The impact of internal and external evaluation on the improvement of the quality in schools“ – „Dopad internej a externej evalvácie na zlepšenie kvality škôl.“
Cieľom konferencie a pracovného seminára SICI bolo prediskutovať témy medzi zúčastnenými školskými inšpektormi, externými evalvátormi európskych inšpektorátov, aký je dopad interného a externého hodnotenia škôl na zlepšenie kvality školy, vzťah hodnotenia a tvorivosti, ako podporuje hodnotenie zlepšenie kvality školy v európskych krajinách.
Súčasťou programu hostiteľskej krajiny boli aj návštevy škôl, v ktorých inšpektori z rôznych krajín plnili úlohy. Následne diskutovali určené skupinky inšpektorov na zadané témy a svoj výstup aj s odporúčaniami pre školu vo forme prezentácie uviedli pred plénom v závere pracovného seminára, a to aj za prítomnosti riaditeľov navštívených škôl. Konferenciu prišiel pozdraviť aj minister školstva a vedy Litvy Dainais Pavalkis.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na www.sici-inspectorates.eu.

Apríl 2014 – Bratislava – Spolupráca ŠŠI a Úradu pre školstvo Čiernej Hory

Nadviazaná spolupráca partnerských inštitúcií Slovenska a Čiernej Hory s podporou programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky CETIR pokračuje študijnou návštevou predstaviteľov Úradu pre školstvo Čiernej Hory na Slovensku.
V dňoch 9. – 11. apríla 2014 Štátna školská inšpekcia privítala druhú skupinu školských evalvátorov z Podgorice. V programe, ktorý pripravila ŠŠI, mali kolegovia z Čiernej Hory možnosť zoznámiť sa s inšpekčnou činnosťou teoreticky i prakticky, zároveň poznať spätnú väzbu na inšpekciu, ktorá bola realizovaná v základnej škole.
Evalvátori sa zoznámili s metodikami inšpekčnej činnosti, kritériami a indikátormi hodnotenia, inšpekčnými nástrojmi, spracovaním a vyhodnotením inšpekčných údajov, elektronickým systémom a databázou zistení.
Stretli sa s manažmentom a školskými inšpektormi zo Školského inšpekčného centra Bratislava a oboznámili sa s realizáciou a priebehom inšpekcie priamo v praxi. V Základnej škole, Prokofievova 5, Bratislava, v ktorej prebehla komplexná inšpekcia, získali informácie od riaditeľky školy a učiteľov o priebehu inšpekcie, hodnotení priebehu inšpekcie, o komunikácii s inšpektormi, hospitačnej činnosti inšpektorov a pod.

Marec 2014 – Malta – Účasť zástupcov ŠŠI na medzinárodnom workshope a konferencii organizovanej QAD Malta a SICI

V dňoch 27. – 29. marca 2014 sa zástupkyne Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Zuzana Lukačková a PaedDr. Jana Handzelová, PhD. zúčastnili na medzinárodnom workshope a konferencii organizovanej partnerskou inštitúciou QAD Malta („Quality Asurance department“ – Oddelenie zabezpečenia kvality Ministerstva školstva a zamestnanosti Malty) a profesionálnej platformy školských inšpektorátov SICI („Standing International Conference of Inspectorates“) pod názvom „Evaluation for Improvement and Accountability: striking the right balance; Alternative School Inspection and Evaluation Models“ – „Hodnotenie smerom k zlepšeniu kvality a efektívnosti: hľadanie vyváženosti a rovnováhy. Alternatívne modely školskej inšpekcie a externého hodnotenia.“
Cieľom konferencie a  pracovného seminára SICI bolo priviesť účastníkov – školských inšpektorov, externých evalvátorov kvality škôl k zamysleniu sa nad efektívnosťou systémov hodnotenia kvality škôl v európskych krajinách a nad vplyvom evalvácie na zlepšenie kvality škôl a vzdelávania. Viac...

Marec 2014 – Bratislava – Spolupráca ŠŠI a Úradu pre školstvo Čiernej Hory

V dňoch 19. – 22. marca 2014 Štátna školská inšpekcia privítala na študijnej návšteve predstaviteľov Úradu pre školstvo Čiernej Hory. Študijná návšteva zástupcu riaditeľa Úradu pre školstvo Čiernej Hory Radovana Popoviča, vedúcej Úseku pre  externú evalváciu a dohľad úradu Vesny Bulatović, sekretára Národnej rady pre vzdelávanie Predraga Vujicić a školskej inšpektorky pre anglický jazyk uvedeného úradu Fadily Kajević sa uskutočnila s podporou programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky CETIR (left for Experience Transfer from Integration and Reforms). Viac...

November 2013 – Praha – workshop SICI k využitiu inšpekčných dát

ČŠI (Česká školská inšpekcia) a SICI (The Standing International Conference of Inspectorates – Medzinárodná asociácia školských inšpektorátov) zorganizovali 21. – 22. novembra 2013 v Prahe workshop pod názvom Inšpekčné dáta – zber a využitie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie.
Cieľom stretnutia vyše 50 odborníkov bolo poukázať na význam získaných a vyhodnotených dát, ktoré majú slúžiť predovšetkým na zlepšovanie vzdelávania v školách, v celom vzdelávacom systéme, ako aj sledovať, či školy využívajú inšpekčné zistenia na zlepšenie ich práce, či akceptujú odporúčania smerom k zvyšovaniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.
Na medzinárodnom seminári vystúpili zahraniční hostia a zo ŠŠI vystúpila Mgr. Jarmila Braunová, námestníčka hlavného školského inšpektora. Informovala o databázovom systéme, v ktorom sa sústreďujú inšpekčné zistenia a ktorý využívajú školskí inšpektori pri svojej práci.
V rámci workshopu, ktorý bol zameraný na najnovšie poznatky v práci európskych inšpektorátov v oblasti elektronického zberu dát, ich vyhodnocovania a využitia, sa účastníci zoznámili s viacerými modelmi zberu údajov. Zároveň si vymenili skúsenosti týkajúce sa hlavne vybavenia školských inšpektorov a možností práce s inšpekčnými údajmi.

Október 2013 – Škótsko, Edinburg – Profesionálna platforma školských inšpektorátov SICI schválila Bratislavské memorandum

Dňa 11. októbra 2013 na Valnom zhromaždení Profesionálnej platformy školských inšpektorátov SICI (Standing International Conference of Inspectorates) bolo za účasti zástupcov Štátnej školskej inšpekcie v Edinburgu schválené „Bratislavské memorandum“. Tento prelomový dokument v činnosti SICI definuje spoločné postoje inšpektorátov členských krajín SICI na tému inovácie v oblasti hodnotenia kvality vzdelávania a dopad inšpekcie na zlepšovanie škôl a školských systémov.
Hlavnou témou konferencie SICI v Edinburgu „Transforming inspection to support improvement for all“ boli diskusie o úlohe a forme školskej inšpekcie, ktorá pôsobí na trvalé zlepšenie škôl. „Bratislavské memorandum“, ktorým sa Valné zhromaždenie SICI prioritne zaoberalo, je zhrnutím diskusií počas konferencií a workshopov SICI za uplynulé dva roky k téme inovácie v oblasti pôsobenia a smerovania školských inšpektorátov.
Vyvrcholením odborných podujatí SICI v Estónsku, v Portugalsku, v Anglicku, vo Francúzsku a v Českej republike boli medzinárodná konferencia a workshop SICI v Bratislave „Inspecting the Future“, ktoré sa uskutočnili v júni 2013 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. „Bratislavské memorandum“, ktoré Valné zhromaždenie SICI v Edinburgu jednomyseľne schválilo, je tiež významným ocenením odbornej práce Štátnej školskej inšpekcie v medzinárodnom kontexte, ako aj mimoriadne pozitívnou prezentáciou Slovenskej republiky v zahraničí.

Príloha:

 Bratislavské memorandum – originálne znenie

 

 Bratislavské memorandum - slovenský preklad

 

SICI Konferencia a workshop "Inspecting the Future" Bratislava 5.-7.júna 2013

V dňoch 5. – 7. júna 2013 sa v hoteli Falkensteiner Bratislava konalo pod záštitou ministra školstva vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča významné medzinárodné podujatie, na ktorom sa stretlo 30 zahraničných a 60 slovenských účastníkov. Workshop zameraný na inováciu a zmeny v externom hodnotení škôl a školských zariadení bol vyvrcholením podujatí SICI s ústrednou témou zmeny prístupu školských inšpektorátov k práci podľa súčasných a budúcich potrieb školských politík. Profesionálna platforma európskych národných a regionálnych školských inšpektorátov a inštitúcií zaoberajúcich sa externým hodnotením kvality vzdelávania – SICI umožňuje svojim členom pochopiť význam inovácií vo vzdelávaní pre 21. storočie. Uvedomuje si najmä potrebu prepojenia inšpekcie a inovácie, berúc do úvahy rozdielne tradície a národné politiky. Viac...

Odborná špecifikácia podujatia

Toto strategické odborné podujatie školských inšpektorátov malo za cieľ reflektovať vzťah medzi inšpekciou a inováciami v kontexte prebiehajúcich zásadných zmien vo vzdelávaní v rámci Európy. Jeho východiskom boli dva významné projekty OECD. Viac...

Prezentácie:

Juraj Vantuch
Miloš Novák
Graham Donaldson
David Istance

Význam medzinárodnej spolupráce v Štátnej školskej inšpekcii a členstvo v SICI

Štátna školská inšpekcia prikladá medzinárodnej spolupráci významnú úlohu a je zapojená do aktivít, ktoré primárne vyplývajú z profesionálnych kontaktov na pôde SICI. Tie sú východiskom spoločných projektov a spolupráce už niekoľko rokov.

SICI - Standing International Conference of Inspectorates - je profesionálna platforma – organizácia európskych národných a regionálnych školských inšpektorátov alebo inštitúcií (sekcií ministerstiev školstva alebo iných organizačných útvarov) zameraných na externú evalváciu kvality škôl rôznych stupňov alebo školských zariadení. V profesionálnom napredovaní školských inšpektorátov je SICI zárukou spoločného postupu, prenosu najnovších trendov a vzájomnej podpory.

SICI vznikla na posilnenie spolupráce inšpektorátov v roku 1995 a v súčasnosti má 32 členov: Rakúsko, Belgicko – 3 regionálne inšpektoráty (holandsky, francúzsky a nemecky hovoriace oblasti), Albánsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Anglicko – Ofsted, Estónsko, Francúzsko, Nemecko – 5 spolkových republík – s osobitnou školskou politikou a rôznymi inštitúciami a Hamburg, Írsko, Litva, Malta, Holandsko, Severné Írsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko – ARACIP, Škótsko, Slovenská republika, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko - ARGEV, Taliansko, Wales. Prebiehajú rokovania s ďalšími krajinami, ktoré prejavili záujem o členstvo v SICI (napr. Poľsko, Turecko, Čierna Hora, a i.)

Štátna školská inšpekcia (ďalej len „ŠŠI“) bola od roku 2000 asociovaným členom SICI a od roku 2003 je riadnym členom SICI. V tomto roku oslávi 10. výročie členstva v profesionálnom združení SICI. Pri tejto príležitosti ŠŠI v spolupráci so SICI organizuje medzinárodnú konferenciu „Inspecting the Future“, ktorá sa spolu s hodnotiacim workshopom na tému inovatívnych prístupov v hodnotení kvality škôl uskutoční 5. - 7. júna v Bratislave.

SICI je platformou výmeny profesionálnych skúseností, ktoré sa realizujú formou komparatívneho výskumu, štúdií, európskych projektov, konferencií, workshopov a pracovných stretnutí organizovaných podľa potrieb členských inštitúcií v súlade s celoeurópskym a svetovým trendom v oblasti hodnotenia kvality vzdelávania. Témy pracovných stretnutí reflektujú aktuálne témy a trendy.

Každoročne sa koná Valné zhromaždenie členov SICI, kde sa vyhodnocuje činnosť za uplynulé obdobie a pripravuje sa plán podujatí a ďalšej činnosti na nasledujúce roky. Definujú sa spoločné nosné témy, ku ktorým sa organizujú podujatia, napr. nové prístupy k inšpekcii škôl, profesionálne vzdelávanie inšpektorov, téma občianstva a jeho hodnotenia v inšpekciách, využitie IKT v práci inšpektorátov, definovanie a meranie výstupov škôl a pod. Na základe kolegiálnych kontaktov je možné nájsť partnerov pre konkrétne projekty, stáže, výmeny a špecificky zamerané úlohy.

Zástupca ŠŠI – koordinátorka pre SICI a medzinárodnú spoluprácu - sa aktívne zapája do prípravy medzinárodných projektov, pripravuje podklady k témam konferencií, postery o situácii k danej téme v domácom prostredí, pripravuje odpovede do dotazníkov a prieskumov SICI, vystupuje v diskusiách, v pracovných skupinách, aktívne prezentuje národné skúsenosti a postupy. Skúsenosti a informácie zo zahraničia sa prenášajú následne formou internou i smerom von prezentáciou na pracovných stretnutiach, konferenciách, publikačnou činnosťou, či implementáciou do národných úloh a projektov.

Štátna školská inšpekcia v minulosti využila možnosť spolupráce v SICI v projekte IPSI – Inovatívne postupy v školskej inšpekcii, ktorý sa realizoval na základe dobrých kontaktov so škótskym školským inšpektorátom HMIE formou bilaterálneho projektu. V rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci VETPRO sa v rokoch 2008-2009 realizovali 3 študijné pobyty pre 15 zamestnancov ŠŠI vrátane manažmentu. Cieľom stáží bolo získať odborné podnety na zlepšenie vlastnej práce. ŠŠI bola zapojená aj do projektu ICALT – medzinárodnej porovnávacej štúdie.

V roku 2010 ŠŠI využila ochotu holandských kolegov z INSPECTIE van het ONDERWIJS, ktorí umožnili slovenským inšpektorom získať informácie z oblasti interného a externého hodnotenia kvality podľa potrieb a zamerania projektu ES: „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“.

Aj ďalšie zdroje informácií získané z prostredia SICI - štúdie, materiály, podklady z konferencií a nové postupy zahraničných kolegov našli svoje využitie v národnom projekte, ale i v bežnej práci Štátnej školskej inšpekcie a jej inovačných trendov.

Aktuálne témy

V marci 2011 sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie výkonného výboru SICI zamerané na prípravu podujatí k nosnej téme Inovácie vo vzdelávaní a hodnotení kvality škôl. Na základe výstupov zo stretnutia sa ŠŠI podieľala na spolupráci v tejto oblasti a aktívne sa zapájala do workshopov venovaných téme inovácie v externej a internej evalvácii kvality škôl. Koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu ŠŠI prezentovala inovácie ŠŠI a výstupy národného projektu – Model a manuál sebahodnotenia. Vyvrcholením úsilia a spoločných projektov inšpektorátov z Estónska, Veľkej Británie (OFSTED), Portugalska a ďalších členov SICI je pripravovaný workshop v Bratislave.

Návšteva profesora Grahama Donaldsona, bývalého prezidenta SICI a HŠI školskej inšpekcie v Škótsku, na pôde ŠŠI vo februári 2013 bola finálnou bodkou prípravy odborného zamerania medzinárodného podujatia SICI „Inspecting the Future“ s akcentom na inováciu, ktoré sa koná 5. - 7. júna v Bratislave.

V období reflektovania úloh a významu školskej inšpekcie ako externého hodnotiteľa kvality poskytovaného vzdelávania, je dôležité zhodnotiť jej podiel na zlepšovaní kvality škôl. Potreba inovácií vyplýva z globálnych zmien, ekonomických transformácií, technologických inovácií a očakávanej pridanej hodnoty vzdelávania pre úspešné uplatnenie absolventov škôl.

SICI sleduje tieto zmeny a pomáha svojim členom pochopiť význam ich pôsobenia. Sumár zistení z doterajších úvah o budúcom poslaní inšpektorátov a výstupov z odborných diskusií bude zhrnutý v zásadnom dokumente, ktorý má naznačiť ďalšie smerovanie SICI v oblasti hodnotenia kvality vzdelávania a dodať váhu argumentom v národnej politike členských krajín.

Príprava strategického dokumentu SICI práve v Bratislave je významným ocenením činnosti a dlhoročnej kvalitnej odbornej práce ŠŠI v medzinárodnom kontexte. Výsledná správa – podklady pre tzv. Bratislavské memorandum bude prezentovaná na Valnom zhromaždení SICI v októbri 2013.

Pozn.: Podrobnejšie informácie o priebehu konferencie budú uverejnené priebežne.

Informácie o medzinárodných konferenciách SICI a ich výstupoch sú dostupné na www.ssiba.sk a v anglickej verzii na www.sici-inspectorates.eu.

Mgr. Zuzana Lukačková, Oddelenie medzinárodnej spolupráce ŠŠI, zuzana.lukackova@ssiba.sk