Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Projekty ESF

Operačný program vzdelávanie Európska únia logo

 

Názov projektu
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Operačný program
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os
os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie
č. 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Názov projektu
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Operačný program
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os
os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie
č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) od 1.10. 2009 realizuje v rámci projektov ESF významný národný projekt „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. Projekt má niekoľko fáz a potrvá do r. 2013.

Jeho cieľom je pripraviť odborných zamestnancov ŠŠI na nové metódy a formy práce pri externom hodnotení škôl a zároveň vytvoriť v spolupráci s odborníkmi z oblasti pedagogiky nástroje interného sebahodnotenia škôl. Celá snaha a zámer projektu smerujú k zvýšeniu kvality a úrovne poskytovaného vzdelávania v súlade s celoeurópskym trendom.

Projekt je súčasťou Operačného programu Vzdelávanie - „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Jeho finančná náročnosť počas obdobia 4 rokov je 924 533 EUR.

V prvej fáze projektu sa uskutočnilo odborné vzdelávanie 96 inšpektorov pre základné a stredné školy, ktoré ponúklo inovatívne formy skvalitnenia výkonu inšpekčnej činnosti. Nadväzovalo na tvorbu nových nástrojov a foriem externého hodnotenia kvality vzdelávania, ktoré ŠŠI pripravila v súlade s aktuálnym smerovaním a so zavedením nového školského zákona.

Pri odbornej príprave školských inšpektorov sa sústavne kladie dôraz na skvalitnenie výkonu. V rámci projektu sa profesijné zručnosti posilnili nácvikom komunikačných zručností, formou simulovaných situácií v oblasti inšpekčného výkonu a tiež zručností pri elektronickom spracovaní dát z výstupov inšpekčnej činnosti.

II. významnou fázou projektu, ktorá začína v januári 2010 je príprava a tvorba modelu na sebahodnotenie škôl, ktorý bude definovať kritériá hodnotenia kvality činnosti škôl. Školy ich budú môcť samostatne uplatňovať v procese sebaevalvácie a tak napredovať v skvalitnení pedagogického procesu a  vo vytváraní podmienok určujúcich pridanú hodnotu v poskytovaní kvalitného vzdelávania.
Motiváciou zadefinovať metodický postup a špecifikovať kritériá, štandardy a indikátory na hodnotenie kvality v komplexnej forme, boli inšpirácie a skúsenosti, ktoré ŠŠI získala v spolupráci s partnerskými inštitúciami v profesijnom združení inšpektorátov SICI (The Standing International Conference of Inspectorate) a v rámci bilaterálneho projektu IPSI v programe Leonardo da Vinci so škótskou inšpekciou.
V globálnom prostredí spoločných trendov v oblasti interného i externého hodnotenia kvality vzdelávania sú národné i nadnárodné projekty takého zamerania realizované za pomoci zdrojov EÚ nevyhnutným predpokladom moderného prístupu ku vzdelávaniu a ku kvalitnej príprave detí a mládeže na život v 21.storočí.

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6

Jún 2013 – Bratislava – medzinárodná konferencia Čaro vedy sa začína v škole

Dňa 21. 6. 2013 sa zúčastnil hlavný školský inšpektor Mgr. Jozef Javorek vedeckej konferencie Čaro vedy sa začína v škole Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť, ktorej cieľom bolo poukázať na hlavné problémy v prírodovednom vzdelávaní, analyzovať súčasný stav i potreby škôl. Na otvorení sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý okrem iného pripomenul význam prírodovedne orientovaného vzdelávania.
V prezentácii Mgr. Javorek upriamil pozornosť na výsledky zistení školskej inšpekcie zo sledovania výchovy a vzdelávania v predmetoch prírodovedného vzdelávania v základných školách a v stredných odborných školách. Poukázal na pozitívne, ale aj na negatívne zistenia a oblasti vyžadujúce zlepšenie, ktoré signalizujú možné príčiny nezáujmu žiakov o prírodovedné predmety.
V príspevku do zborníka uvádza, že zlepšovaniu výsledkov v oblasti nielen prírodovedných predmetov môže napomôcť výstup národného projektu Štátnej školskej inšpekcie „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ – publikácia Model sebahodnotenia práce školy. Cieľom je inovatívny pohľad na overovanie kvality škôl v duchu európskych trendov v oblasti interného a externého hodnotenia, ktoré prinesie školám a ich partnerom spätnú väzbu o ich kvalite a prispeje ku kvalitnej príprave žiakov.

 

Jún 2013 – Bratislava – medzinárodná konferencia ŠŠI a SICI

V dňoch 5. – 7. júna 2013 sa uskutočnila medzinárodná konferencia a workshop SICI „Inspecting the Future“, ktorú zorganizovala Štátna školská inšpekcia a medzinárodná  organizácia školských inšpektorátov SICI. Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia členstva ŠŠI v tejto profesionálnej organizácii.
Na otvorení medzinárodnej konferencie sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, pod ktorého záštitou sa konferencia aj konala. Poukázal na významný podiel školskej inšpekcie pri zvyšovaní úrovne výchovy a vzdelávania, ako aj na význam inovácií vo vzdelávaní a v práci školskej inšpekcie. Zdôraznil, že činnosť nezávislej školskej inšpekcie je v súčasnosti dôležitá, pretože decentralizáciou verejnej správy v oblasti školstva sú právomoci štátu vo vzťahu k školám oslabené.
Témou inovácie vo vzdelávaní a v práci školskej inšpekcie v krajinách Európy sa zaoberali najvyšší predstavitelia inšpektorátov členských krajín SICI a pozvaní hostia, vrátane zástupcov OECD.V rámci slovenského bloku sa okrem iného hovorilo aj na tému národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“.
O aktivitách projektu informovali Mgr. Jarmila Braunová, námestníčka HŠI a spoluautori publikácie Model sebahodnotenia práce školy RNDr. Miloš Novák a doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na výstup projektu Model sebahodnotenia práce školy, ktorý zahŕňa Model sebahodnotenia, Manuál sebahodnotenia a Kritériá kvality a nástroje sebahodnotenia. Zdôraznili význam sebahodnotenia - „internej inšpekcie“ a celkovo inovatívneho pohľadu na overovanie kvality škôl v duchu európskych trendov v oblasti interného a externého hodnotenia. Ak sebahodnotenie nebude vecou len riadiacich zamestnancov, ale bude vychádzať zo spoľahlivých informácií od všetkých zainteresovaných, prispeje významne k zlepšovaniu výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Vyvrcholením podujatia bude vypracovanie strategického dokumentu „Bratislavské memorandum“, ktoré následne schváli Valné zhromaždenie SICI v októbri 2013.

  

  

Marec 2013 – ústredie ŠŠI – stretnutie s mr V. Bulatović z Čiernej Hory

Na základe požiadania prijal hlavný školský inšpektor Mgr. Jozef Javorek dňa 27. 3. 2013 mr Vesnu Bulatović, riaditeľku oddelenia na zabezpečenie a monitorovanie kvality vzdelávania v Čiernej Hore, ktorá vo svojom úvodnom slove informovala o činnosti jej inštitúcie v oblasti výchovy a vzdelávania.
Jej cieľom bolo získať informácie o ŠŠI ako fungujúcej inštitúcii v oblasti kontroly nad úrovňou výchovy a vzdelávania, inšpiráciu k inšpekčným postupom, metodikám jednotlivých druhov inšpekcií. Mr Vesna Bulatović z kľúčovej inštitúcie vo vzdelávacom systéme Čiernej Hory (The Bureau for Education Services) položila zástupcom školskej inšpekcie i otázky týkajúce sa účasti v SICI, hlavne poznatkov v oblasti inovácií v práci inšpektorátov európskych krajín združených v tejto profesionálnej organizácii. Záujem prejavila aj o národný projekt ŠŠI Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, konkrétne o výstup projektu Model sebahodnotenia práce školy. Podrobné informácie poskytli hlavný školský inšpektor Mgr. Jozef Javorek a školskí inšpektori.
V rozsiahlej diskusii prítomní konštatovali, že dôkladné vypracovanie metodík, jednotný postup pri výkone školskej inšpekcie podporuje objektívne hodnotenie škôl a zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Zhodli sa, že školám môže napomôcť zlepšovať výsledky i výstup projektu ŠŠI – publikácia Model sebahodnotenia práce školy, a to získavaním spoľahlivých informácií o práci vlastnej školy.
V závere stretnutia sa účastníci dohodli na perspektívnej bilaterálnej spolupráci.

Marec 2013 – ústredie ŠŠI – interview ku kvalite v odbornom vzdelávaní

Dňa 19. 3. 2013 navštívila ŠŠI vedúca konzultantka v oblasti poradenských služieb vo vzdelávaní z ICF GHK (medzinárodná spoločnosť v oblasti poradenských služieb) Mgr. Daniela Uličná z Bruselu. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť informácie týkajúce sa kvality škôl – hlavne zlepšovania riadenia kvality v odbornom vzdelávaní.
V rámci rozhovoru s Mgr. Jarmilou Braunovou, námestníčkou HŠI pre ÚIČ a školskou inšpektorkou Mgr. Zuzanou Lukačkovou získala odpovede týkajúce sa faktorov ovplyvňujúcich vývoj systémov riadenia kvality vo vzdelávaní v SR všeobecne, zmien v systémoch riadenia kvality vo vzdelávaní z pohľadu ŠŠI a špecificky v odbornom vzdelávaní, ako aj odpovede týkajúce sa vplyvu iniciatívy EQAVET na kvalitu vo vzdelávaní i povedomia o tejto iniciatíve u nás.
Mgr. Uličná prejavila záujem o výstupy aktivít národného projektu ŠŠI Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a konkrétne o výstup Model sebahodnotenia práce školy. V tejto súvislosti zástupcovia ŠŠI odpovedali na konkrétne otázky, hlavne do akej miery projekt pokrýva odborné školstvo, aké sú hlavné problémy v tejto oblasti.
 

Marec 2013 – Bratislava – konferencia OZ pracovníkov školstva

Dňa 15. 3. 2013 sa uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien.
Jej cieľom bola podpora myšlienky skvalitnenia výchovy, vzdelávania a podmienok práce zamestnancov školstva a vedy na Slovensku.
Na základe osobnej pozvánky predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy sa zúčastnil na konferencii hlavný školský inšpektor Mgr. Jozef Javorek. V rámci článku, ktorý odovzdal do zborníka, poukazuje na nezastupiteľné miesto Štátnej školskej inšpekcie pri zvyšovaní úrovne riadiacej činnosti v školách, zlepšovaní právneho vedomia zamestnancov, na významný podiel v oblasti zvyšovania úrovne výchovy a vzdelávania ukladaním opatrení a ich akceptáciou v školách. Pripomína, že v súčasnej dobe bez kontroly by nebolo možné zvyšovať úroveň kľúčových kompetencií žiakov a celkovo kvalitu škôl.
V príspevku upriamuje pozornosť i na ďalšie aktivity školskej inšpekcie, hlavne na realizáciu národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Prioritou je zaviesť do praxe výstup projektu – publikáciu Model sebahodnotenia práce školy, ktorý napomôže školám v reálnom procese sebahodnotenia, a tak prispeje ku kvalitnej príprave žiakov. 

Február 2013 – Brezno – Pedagogické dni

Základná škola s materskou školou na Ul. Májového povstania českého ľudu č. 35 v Brezne v spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a OMEP-om regiónu Brezno zorganizovala v posledné februárové dni za účasti zástupcov Školského inšpekčného centra v Banskej Bystrici Pedagogické dni.
Podujatia boli venované predovšetkým tvorivým dielňam zameraným na zážitkové učenie a využitie netradičných výtvarných a pracovných techník, ako aj pedagogické poradenstvo v MŠ a kvalitu edukačného procesu. Aktivitu Spoznávajme sami seba viedla Mgr. Melánia Dubínyová, školská inšpektorka pre MŠ, kde interaktívnym rozhovorom s účastníkmi spoločne definovali najväčšie pozitíva, ale aj úskalia edukácie v MŠ. Pedagogické dni vyvrcholili slávnostným krstom knihy Škola, ktorej sme dali srdce.
V rámci podujatí zástupkyňa riaditeľa ŠIC Banská Bystrica Mgr. Marcela Chmelíková informovala prítomných o realizácii národného projektu Štátnej školskej inšpekcie Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Prítomným predložila a ponúkla jeho výstup – publikáciu Model sebahodnotenia práce školy. Viac...

 

November 2012 – Viedeň – medzinárodná konferencia REACHING QALLLity

V dňoch 5. – 6. 11. 2012 sa školské inšpektorky Mgr. Zuzana Lukačková a PhDr. Teodora Spodniaková zúčastnili vo Viedni záverečnej konferencie európskej tematickej siete QALLL (Project Compendium, QALLLitative report) zameranej na zabezpečenie kvality v odbornom a celoživotnom vzdelávaní. Cieľom konferencie bola diseminácia výstupov projektu. QALLL kvalitatívne vyhodnotil 39 príkladov dobrej praxe realizovaných v rokoch 2003 – 2008 v spolupráci s 15 národnými agentúrami celoživotného vzdelávania vrátane slovenskej SAAIC.
Súčasťou výstupov projektu QALLL bolo prezentovanie projektov a odporúčania na sledovanie kvality vzdelávania cieľových skupín. Počas workshopu zástupcovia ŠŠI diskutovali na témy implementácie výstupov do národných systémov a o otázkach zabezpečenia kvality na rôznych úrovniach vzdelávania. Ponúkli skúsenosti z národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a hovorili o aktivitách súvisiacich s tvorbou Modelu sebahodnotenia práce školy a jeho pilotovania na školách. V rámci slovenskej platformy informovali o možnosti spolupráce jednotlivých inštitúcií a využití skúseností v budovaní kultúry kvality v SR.

November 2012 – Bratislava – konferencia „Kľúčové politiky EÚ v oblasti vzdelávania a ich implementácia v projektoch na Slovensku“

Národná agentúra celoživotného vzdelávania SAAIC – Program celoživotného vzdelávania, QALLL, ECVET realizovala dňa 27. 11. 2012 v Bratislave konferenciu venovanú výstupom európskeho projektu QALLL zameraného na zabezpečenie kvality v celoživotnom a odbornom vzdelávaní a implementácii odporúčaní pre realizáciu aktivít na zabezpečenie kvality v slovenskom kontexte.
Program konferencie bol zameraný na prezentáciu európskej iniciatívy Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní v oblasti odborného vzdelávania, politiky ECVET – Štúdia uskutočniteľnosti ECVET na Slovensku a praktických skúseností. V pracovných skupinách sa diskutovalo na dve hlavné témy: kvalita a nástroj inovácií vo vzdelávaní a európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní s praktickými skúsenosťami testovania systému ECVET v praxi. Prezentácie a výstupy z konferencie sú zverejnené na stránke národnej agentúry SAAIC – http://web.saaic.sk/IIp/sk.
Na konferencii za ŠŠI vystúpila školská inšpektorka Mgr. Zuzana Lukačková, ktorá priblížila účastníkom zámer, filozofiu a štruktúru Modelu a manuálu sebahodnotenia, ktorý vznikol v rámci národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. V prezentácii o. i. akcentovala potrebu diskutovať o kvalite škôl vnútri i navonok a so všetkými aktérmi v procese vzdelávania hľadať spoločnú cestu jej zlepšenia. Filozofia modelu sebahodnotenia kladie do popredia školu ako učiacu sa organizáciu škôl s dôrazom na procesy v nej prebiehajúce.

November 2012 – Prešov – Pracovná porada učiteľov kontinuálneho vzdelávania MPC

 

Na základe pozvania Metodicko-pedagogického centra Bratislava, regionálne pracovisko Prešov sa dňa 5. 11. 2012 riaditeľka ŠIC Prešov PaedDr. Mária Choborová, zástupca riaditeľky ŠIC Prešov Ing. Jaroslav Pisančík a školská inšpektorka PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. zúčastnili pracovnej porady pedagogických zamestnancov – učiteľov kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra Bratislava, regionálne pracovisko Prešov.
Cieľom ich účasti na pracovnej porade bolo informovať prítomných o inšpekčných zisteniach v materských školách, o zisteniach v oblasti riadenia škôl a o aktuálnom stave výchovno-vzdelávacieho procesu v školách. Zároveň riaditeľka ŠIC Prešov informovala prítomných o národnom projekte ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ so zameraním na projektovú aktivitu 2.2 a jej výstup Model sebahodnotenia práce školy. Zdôraznila hlavne kompetencie riaditeľa a učiteľa v oblasti hodnotenia školy a potenciál vplyvu sebahodnotenia na zlepšenie práce školy.
Poskytnuté informácie sa stretli s pozitívnym ohlasom zúčastnených učiteľov kontinuálneho vzdelávania s možnosťou ich využitia pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov jednotlivých druhov a typov škôl. V závere stretnutia sa prítomní dohodli na ďalšej spolupráci.

September 2012 – Konferencia Štátnej školskej inšpekcie

Dňa 25. 9. 2012 na pôde Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici a 27. 9. 2012 na Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave Štátna školská inšpekcia zorganizovala odbornú konferenciu „Sebahodnotenie ako proces zmeny“ k výstupu Národného projektu “Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“.
Cieľom konferencie bola prezentácia publikácie „Model sebahodnotenia práce školy“, ktorú pripravil kolektív externých zamestnancov – odborníkov z pedagogickej vedy a praxe pod vedením odborného garanta doc. RNDr. Vladislava Rosu, PhD. v spolupráci so školskými inšpektormi. Model sebahodnotenia s praktickými doplnkami Manuál a Dodatok s kritériami a indikátormi kvality overovali aj pilotné školy a pomohli tak skvalitniť finálny výstup. Na konferenciách popri príspevkoch autorov a zástupcov ŠŠI odzneli aj skúsenosti škôl a ich odporúčania pre efektívne využitie modelu a nástrojov sebahodnotenia v praxi.
Účastníci konferencií dostali prezentovaný výstup v tlačenej podobe na ďalšie využitie. V prípade záujmu, je ho možné získať osobne u riaditeľov Školských inšpekčných centier v príslušných krajoch (do vyčerpania zásob). Kontakt.

Výstup projektu „Model sebahodnotenia práce školy“ na stiahnutie : Model sebahodnotenia, Manuál sebahodnotenia, Dodatok (kritéria kvality a nástroje sebahodnotenia)

Podkladové štúdie:
doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD.
doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
RNDr. Miloš Novák
Ing. Mgr. Andrej Opálený, PhD.
PaedDr. Mária Škodová, PhD.

Prezentácie z konferencií:
Rosa, Vantuch, Uhereková, Novák, Opálený, Škodová, Lukáčková, Braunová, Chval, Handzelová, Štefková, Gibejová;

 

 

 

 


Jún 2012 – Veľká Británia, Londýn – Greenwich; – Konferencia SICI – Ofsted: „Raising Standards through Innovative Inspection“

Na základe pozvania anglických kolegov z Ofstedu a vytvorenia osobitných podmienok pre ŠŠI sa školské inšpektorky Mgr. Z.Lukačková a PaedDr. Jana Handzelová,PhD. zúčastnili konferencie SICI pripravenej v spolupráci s anglickým inšpektorátom Ofsted. Ofsted je jeden z najstarších školských inšpektorátov na svete. Hoci názov bol zmenený v roku 1992, pokračuje v tradícii školského inšpektorátu jej kráľovského veličenstva založeného v roku 1840. Ofsted pravidelne upravuje a reviduje inšpekčné rámce (frameworks). Posledná úprava začala v roku 2012. viac...

Marec 2012 – Workshop SICI – Tallinn, Estónsko How is the progress of schools supported by external and internal evaluation?

Odborné podujatie SICI (Standing International Conference of Inspectorates) venované vplyvu externej a internej evalvácie na kvalitu škôl sa konalo 7.- 9. marca 2012 v hlavnom meste Estónska v Tallinne. Cieľom stretnutia bola diskusia o vplyve externého a interného hodnotenia na zlepšenie kvality vzdelávacích inštitúcií. Podujatia sa za ŠŠI zúčastnila námestníčka HŠI pre ÚIČ Mgr. Jarmila Braunová a koordinátorka medzinárodnej spolupráce, ŠI Mgr. Zuzana Lukačková. viac...

Prezentácia Lukačková

 

Máj 2012 – Združenie samosprávnych škôl Slovenska H. Smokovec

V dňoch 2.- 4. mája 2012 sa v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue uskutočnilo celoslovenské stretnutie Združenia samosprávnych škôl Slovenska. Štátna školská inšpekcia dostala pozvanie na toto stretnutie s cieľom prezentovať doterajšie výsledky národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy v jednej jeho časti - aktivita 2.2.: Model sebahodnotenia práce školy a jeho využitie v praxi. Na stretnutí vystúpila Mgr. Jarmila Braunová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky a manažér projektu. Mgr. Braunová prítomných oboznámila s cieľom aktivity, s vypracovanými materiálmi, najmä s Modelom a Manuálom (príručka k modelu) a s možnosťou ich využitia počas pilotovania. Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., jeden z autorov, ktorý sa podieľal na vytvorených materiáloch, prezentoval situáciu v oblasti sebahodnotenia v troch vybraných krajinách EÚ.
Viac v prezentáciách...

Prezentácia Braunová
Prezentácia Vantuch

Prezentácia Braunová
Prezentácia Lukačková

Apríl 2012 – Moravský Sv. Ján

Dňa 18. apríla 2012 sa v Moravskom Sv. Jáne uskutočnilo stretnutie riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení z okresu Senec. Na tomto stretnutí vystúpili za Štátnu školskú inšpekciu námestníčka HŠI Mgr. Jarmila Braunová, ktorá informovala prítomných o spoločnej problematike školskej inšpekcie a riaditeľov škôl, t. j. o ich povinnosti vykonávať kontrolu. V druhej časti programu školská inšpektorka Mgr. Zuzana Lukačková prezentovala výsledky národného projektu ŠŠI Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, ktoré sa týkali aktivity 2.2.: Model sebahodnotenia práce školy a jeho využitie v praxi. Hovorila o cieľoch aktivity, o vypracovaných materiáloch, najmä o Modeli a Manuáli (príručka k modelu), skúsenostiach zo zahraničia a možnosti ich využitia v súčasnej dobe v rámci pilotovania, o ich dôležitom význame pri zvyšovaní kvality škôl. Viac v prezentáciách ...

Marec 2012 Bratislava – pracovné stretnutie k národnému projektu Cesta ke kvalitě

2. marca 2012 na pozvanie Štátnej školskej inšpekcie pricestovali do Bratislavy hlavní manažéri českého národného projektu ESF Cesta ke kvalitě - PhDr. Martin Chvál, PhD., Mgr. Jana Ostrýtová-Štybnarová, Ing. Stanislav Michek, Bc. (názov projektu je AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení). Pracovného stretnutia sa okrem školských inšpektorov a externých odborných zamestnancov, ktorí sa podieľali na aktivite Národného projektu ŠŠI Tvorba modelu sebahodnotenia školy a jeho využitie v praxi, zúčastnili aj ďalší pozvaní zástupcovia z MŠVVaŠ SR, NÚCEM-u a MPC. Cieľom odborného stretnutia bola prezentácia výstupov českého národného projektu na Slovensku, výmena skúseností, možnosti využitia nástrojov a ich implementácie, resp. adaptácie pre potreby slovenských užívateľov. Tieto informácie sú významným prínosom pre všetky zainteresované inštitúcie podieľajúce sa v súčasnosti na príprave a tvorbe materiálov pre sebahodnotenie škôl v SR. V programe partnerskej strany odzneli informácie o celom projekte, o evaluačných nástrojoch a ich elektronickom spracovaní, o vyhodnotení, interpretácii, vrátane praktických ukážok. Odprezentovaná bola aktivita projektu Podpora škôl v oblasti autoevaluácie, ktorá sa týkala vzájomného učenia sa škôl a poradenstva školám. Na stretnutí sa hovorilo aj o prepojení autoevaluácie s externou evaluáciou v ČR, o pozitívnych stránkach autoevaluácie i rizikách s ňou spojených. Podrobné informácie o projekte Cesta ke kvalitě sú na adrese: http://www.nuov.cz/ae
Bohatá diskusia na tému sebahodnotenie v školách bola prospešnou pre obe strany. Vystúpenie českých kolegov prinieslo nie len širšie obzory pre realizáciu projektov na Slovensku k danej téme, ale i ďalšie možnosti spolupráce.

 

 

 

Január 2012 – Pilotná verzia výstupov Národného projektu ŠŠI

Národný projekt ŠŠI - Aktivita 2.2: Tvorba modelu sebahodnotenia práce školy a jeho využitie v praxi. ŠŠI pripravila v súčasnom období pilotnú verziu výstupu aktivity 2.2, ktorý vznikol v spolupráci s externými odbornými zamestnancami ako súčasť výstupov národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.“ Realizuje sa v operačnom programe VZDELÁVANIE. Vypracovanie modelu sebahodnotenia práce škôl má perspektívne slúžiť na zabezpečenie inštitucionálnej kvality škôl a mal by sa stať integrálnou súčasťou interného kontrolného systému. Plánovaný výstup aktivity má priniesť model sebahodnotenia, inštrukčné materiály na jeho používanie a ukážky nástrojov na získavanie potrebných údajov.

viac...

S prihliadnutím na skutočnosť, že sebahodnotenie nie je v slovenských školách bežnou praxou, považujeme za vhodné, aby prvým krokom užívateľov MODELU bolo hlbšie oboznámenie sa s tými aspektmi procesu sebahodnotenia, s ktorými sa vo svojej doterajšej praxi nestretli a ktoré ich môžu nasmerovať k efektívnejšej práci s MODELOM, ale aj s MANUÁLOM. Tento hlbší pohľad môžu nájsť v jednotlivých podkladových štúdiách:

doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD.
doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
RNDr. Miloš Novák
Ing. Mgr. Andrej Opálený, PhD.
PaedDr. Mária Škodová, PhD.

November 2011 Praha – Záverečná konferencia projektu „Cesta ke kvalitě“

Dňa 29. novembra 2011 sa uskutočnila v Prahe záverečná konferencia k projektu „Cesta ke kvalite“, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Braunová, Mgr. Lukačková, Ing. Šuna. Na konferencii boli prezentované výsledky niekoľkoročného projektu. Boli to predovšetkým nástroje (pomôcky), ktoré môžu školy využívať pri sebahodnotení, vzdelávacie aktivity a ďalšie aktivity pomáhajúce k výmene skúseností medzi školami. Na projekte spolupracovalo 580 škôl, ktoré plánujú v týchto aktivitách pokračovať. Výsledky a výmenu skúsenosti v oblasti sebahodnotenia škôl s českými kolegami využijú zástupcovia ŠŠI pri realizácii Národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“.

Správa zo záverečnej konferencie

Október 2011 – stretnutie autorského tímu národného projektu

Pracovné stretnutie školských inšpektorov a externých odborných zamestnancov k aktivite 2.2. „Tvorba modelu sebahodnotenia práce škôl a jeho využitie v praxi" národného projektu EU „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ sa uskutočnilo v dňoch 13. - 16. októbra 2011 v Banskej Bystrici.

Cieľom stretnutia pracovného tímu bolo zhodnotiť podkladové štúdie autorov, ktoré boli dopracované podľa záverov predošlého stretnutia. Školské inšpektorky pripomienkovali podkladové štúdie venované prístupom k sebahodnoteniu a jednotlivým oblastiam modelu, zahraničným skúsenostiam, prierezu právneho a pedagogického priestoru na Slovensku a diskutovali s autormi o ich obsahu.

Následne preverovali mieru zhody navrhovaných oblastí a kritérií modelu sebahodnotenia a nástrojov externého hodnotenia kvality využívaných v práci Štátnej školskej inšpekcie. Zámerom tejto aktivity bola synchronizácia externých a interných kritérií. Nasledovalo posudzovanie a selekcia otázok pre jednotlivé oblasti sebahodnotenia.

Členovia expertnej skupiny riešili otázky formálnej a obsahovej úpravy finálnych výstupov, zmenu štruktúry modelu, problematiku zverejňovania výstupov sebahodnotenia a jej ukotvenosť v právnych predpisoch. Sebahodnotenie by malo byť postupným procesom pôsobiacim na zmenu kultúry sebareflexie v pedagogickej verejnosti na Slovensku a výstupy projektu by mali mať odporúčací a stimulujúci charakter. V závere stretnutia sa definovali konkrétne úlohy pre autorov i zamestnancov ŠŠI smerujúce k finalizácii výstupov aktivity 2.2.

Máj 2011 – stretnutie autorského tímu národného projektu

Pracovné stretnutie školských inšpektorov a externých odborných zamestnancov k aktivite 2.2. „Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi" národného projektu EU Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy sa uskutočnilo v dňoch 26. - 29. mája 2011 v Banskej Bystrici. Program pracovného stretnutia sa týkal predovšetkým stavu podkladov pre II. etapu tvorby Modelu a Manuálu. Rokovalo sa aj v skupinách kde interní zamestnanci sa zamerali na oblasť problematiky hodnotenia a sebahodnotenia (obecne) a na oblasť nástroje, kritériá, indikátory merania kvality školy a externí odborníci diskutovali o návrhu možných indikátorov k modelu sebahodnotenia, zaoberali sa vyjasnením terminológie a štruktúry rámca sebahodnotiaceho profilu. Zúčastnení sa dohodli na ďalších krokoch a postupoch vo vzťahu k tvorbe nových materiálov.

Zoznámte sa s prácou Štátnej školskej inšpekcie

Pod týmto názvom zverejnila školská inšpektorka Mgr. Zuzana Lukačková v časopise Dobrá škola reakciu na názory učiteľov v septembrovej ankete DOBREJ ŠKOLY. Z nej vyplýva, že učitelia vidia inšpekciu ako „strašiaka“, ktorý len čaká na to, aby ich prichytil pri chybách, nedodržiavaní platných predpisov alebo nedôsledne vyplnenej školskej agende. No inšpekcia nehodnotí prácu jednotlivých učiteľov, ale podmienky vzdelávania a procesy na škole. Za prácu učiteľov, kvalitu vyučovania primárne nesie zodpovednosť riaditeľ. Práca školskej inšpekcie je vnímaná skreslene a len malé percento pedagógov dokáže relevantne a objektívne popísať, čo je náplňou jej práce, čo jej vyplýva zo zákona, aké sú výstupy jej práce a čo pozitívne môže vzájomná interakcia škole priniesť. O i. uviedla aj, že ŠŠI realizuje Národný projekt „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“, ktorý je odpoveďou nielen na štátnu objednávku, ale i snahou ŠŠI umožniť školám vlastným úsilím podieľať sa na kvalitatívnom zlepšení svojej práce. Školskí inšpektori v spolupráci s externými expertmi pripravujú pre školy model, metodiku, návrhy postupov a nástrojov na interné hodnotenie kvality školy.

viac...

Prínos ŠŠI k efektívnemu sebahodnoteniu v slovenských školách

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) od 1. 10. 2009 realizuje v rámci projektov EÚ významný národný projekt „Externé hodnotenie kvality škôl podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj škôl”. Projekt má niekoľko fáz a potrvá do roku 2013. Príprava projektu a jeho zámer boli odpoveďou na štátnu objednávku, ale i snahou ŠŠI priniesť inovatívny pohľad do hodnotenia kvality škôl v duchu európskych trendov a v súlade so všeobecnými požiadavkami pri externej evalvácii umožniť školám vlastným úsilím podieľať sa na kvalitatívnom zlepšení svojej práce.

 viac...

Marec 2011 – stretnutie autorského tímu národného projektu

Pracovné stretnutie školských inšpektorov a externých odborných zamestnancov k aktivite 2.2. „Tvorba modelov hodnotenia a  sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi"  národného projektu EU Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy sa uskutočnilo v dňoch 24. - 27. marca 2011 na Štrbskom Plese.  Účastníci sa  stretli s cieľom vyhodnotiť  podkladové štúdie autorov zamerané na  teoretické východiská tvorby modelu hodnotenia a sebahodnotenia, na analýzu domáceho prostredia v oblasti evalvácie, problematiku hodnotenia a prehľad nástrojov merania kvality školy doma aj v zahraničí.
Diskusia sa venovala deklarovaniu vonkajších a vnútorných cieľov hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl, prehľadu kľúčových javov a vlastností posudzovaných činností a posúdeniu vhodných prostriedkov merania kvality, systému indikátorov - ukazovateľov a kritérií posudzovania kvality v školskom kontexte.
Konštatovalo sa, že model a nástroje interného hodnotenia škôl úzko súvisia s modelmi externého hodnotenia kvality a sú nezastupiteľné. Na základe záverov stretnutia a aktuálnych potrieb projektu autori doplnia potrebné informácie. Projekt pokračuje podľa stanoveného harmonogramu.
  

 

 

Október 2010 – stretnutie autorského tímu národného projektu

V dňoch 30. 09. - 03. 10. 2010 sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie autorského tímu projektu „ Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“, aby sa definovali východiská a ďalší postup prác v aktivite „Tvorba modelov hodnotenia sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi“. Cieľom stretnutia bolo spresniť postup ďalšej činnosti a definovať východiská i zámery finálneho produktu, ktorým by mala byť príručka pre školy pri praktickej realizácii sebahodnotenia. Školskí inšpektori a odborní externí zamestnanci diskutovali o problematike hodnotenia a sebahodnotenia kvality školy, o cieľoch, metódach a nástrojoch na meranie kvality školy doma i v zahraničí. Hovorilo sa tiež o systéme a kritériách posudzovania kvality škôl vo vzťahu k existujúcim právnym normám.

Foto Foto

Foto Foto

28. jún 2010 v Bratislave – prezentácia aktivity národného projektu ŠŠI

Dňa 28. júna 2010 v Školskom inšpekčnom centre Bratislava sa uskutočnila prezentácia Národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ - prezentácia aktivity „Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti získavania poznatkov o systéme hodnotenia škôl“. Školskí inšpektori, ktorí sa zúčastnili mobility v partnerskej inštitúcii INSPECTIE van het ONDERWIJS v Holandsku, PowerPoint prezentáciou a hovoreným slovom informovali kolegov – školských inšpektorov najmä o systéme školstva, fungovaní a postupoch školskej inšpekcie v Holandsku, o realizácii sebahodnotenia v holandských školách, o využití výsledkov aktivity pre ďalšiu inšpekčnú prácu a vytvorenie modelu sebahodnotenia pre podmienky škôl na Slovensku.

Foto Foto

24. jún 2010 Bratislava – ústredie ŠŠI, prezentácia aktivity

Dňa 24. júna 2010 na ústredí ŠŠI v dopoludňajších hodinách sa uskutočnila prezentácia Národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“, konkrétne prezentácia aktivity „Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti získavania poznatkov o systéme hodnotenia škôl“. Školskí inšpektori, ktorí sa zúčastnili mobility v partnerskej inštitúcii INSPECTIE van het ONDERWIJS v Holandsku, PowerPoint prezentáciou a hovoreným slovom informovali najmä o systéme školstva, fungovaní a postupoch školskej inšpekcie v Holandsku, o realizácii sebahodnotenia v holandských školách, o využití výsledkov aktivity pre ďalšiu inšpekčnú prácu a vytvorenie modelu sebahodnotenia pre podmienky škôl na Slovensku.

Máj 2010

V rámci národného projektu ŠŠI „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a podľa zámerov aktivity „Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti získavania poznatkov o systéme hodnotenia škôl“

navštívilo v dňoch 17. - 21. mája 2010 päť školských inšpektorov zapojených do prípravy nového sebaevalvačného nástroja na hodnotenie kvality škôl partnerskú inštitúciu INSPECTIE van het ONDERWIJS v Holandsku. Cieľom študijnej návštevy bolo získanie informácií z oblasti interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania v Holandsku s dôrazom na proces sebaevalvácie škôl. Témy odborného programu sa týkali aj pracovných metód holandskej školskej inšpekcie, porovnania inšpekčných nástrojov, úlohy manažmentu, významu objektívneho testovania i práce škôl. Získané podnety budú slúžiť na skvalitnenie práce ŠŠI a následné využitie v príprave nástrojov hodnotenia kvality škôl na Slovensku.

Foto Foto

Foto Foto

Január 2010

Od januára 2010 začala ŠŠI v rámci národného projektu realizovať jeho II. fázu. Ide o aktivity ako:

1. Spolupráca s medzinárodnými partnermi v oblasti získania poznatkov o systéme hodnotenia škôl. Cieľom aktivity je získať vedomosti a praktické skúsenosti zahraničných partnerov v oblasti školstva, ktorí majú rozpracovaný model a funkčný systém sebaevalvácie škôl. Výstupom danej aktivity bude:

- využitie skúseností pri príprave nového sebaevalvačného nástroja na hodnotenie kvality škôl na Slovensku;

- vyhodnotenie používaných kritérií a indikátorov na externé a interné hodnotenie kvality a ich zapracovanie do nových nástrojov hodnotenia.

 

2. Tvorba modelov hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a ich využitie v praxi. Cieľom aktivity je vypracovať model hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení a tým zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení, vrátane jeho pilotného overenia. Výstupom aktivity bude kompletný model hodnotenia a sebahodnotenia práce škôl a školských zariadení, vrátane inštrukčných materiálov k jeho používaniu a nástrojov na získavanie potrebných údajov. 

December 2009

V rámci I. fázy národného projektu ŠŠI zrealizovala a ukončila svoje prvé aktivity. Odborného vzdelávania sa zúčastnilo 96 školských inšpektorov pre základné a stredné školy. Cieľom odborného vzdelávania bolo vyškoliť školských inšpektorov na prácu s vytvorenou metodikou, nástrojmi, systémom a kritériami hodnotenia i elektronickými šablónami na externé hodnotenie úrovne kvality základných a stredných škôl. Po ukončení vzdelávania vykonali školskí inšpektori externé hodnotenie základných a stredných škôl v SR.

Foto Foto

Foto Foto

Foto Foto