Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Detail zmluvy

Zmluvy platné a úèinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpoètových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Zmluvy, ktorých platnos skonèila v období do 9. júla 2010

Zmluvy od 1. januára 2011
Faktúry
Objednávky

Všetky sumy v tabu¾kách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepoèítaná konverzným kurzom 30,126
Èíslo zmluvyDodávate¾Názov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHViazané rozpoètové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010RezortObjednávate¾Dátum úèinnosti zmluvyDátum ukonèenia zmluvyPoznámka
I/001/2000EKOMA design, spol. s r.o., BratislavaKúpna zmluva na dodávku a montáž nábytku a stoličiek 33287,39MŠVVaŠ SRŠtátna školská inšpekcia11.5.200031.12.2002
I/001/2000/AEKOMA design, spol. s r.o.,BratislavaDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku a montáž nábytku a stoličiek 72933,15MŠVVaŠ SRŠtátna školská inšpekcia7.6.200031.12.2002