Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Detail zmluvy

Zmluvy platné a úèinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpoètových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Zmluvy, ktorých platnos skonèila v období do 9. júla 2010

Zmluvy od 1. januára 2011
Faktúry
Objednávky

Všetky sumy v tabu¾kách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepoèítaná konverzným kurzom 30,126
Èíslo zmluvyDodávate¾Názov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHViazané rozpoètové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010RezortObjednávate¾Dátum úèinnosti zmluvyDátum ukonèenia zmluvyPoznámka
I/029/2008G&G Computers spol. s r.o., BratislavaKúpna zmluva - dodávka výpočtovej techniky 48230,43MŠVVaŠ SRŠtátna školská inšpekcia18.8.200818.8.2010
I/029/2008/AG&G Computers spol. s r.o., BratislavaDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - dodávka výpočtovej techniky 29546,57MŠVVaŠ SRŠtátna školská inšpekcia4.9.20084.9.2010